Formulär för ansökan om kulturstöd

Ansökan om kulturstöd. En totalbudget för detta stöd är 60 000 kronor per år. Sista ansökningsdag 30 november för projekt 2022.

Ansökningsformulär

Tänk på att inte skriva i uppgifter som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga, exempelvis hälsouppgifter.


Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna hantera nomineringen till stipendierna. Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till dataskyddsombudet:

Maria Nilsson
E-post: maria.nilsson.d@enkoping.se
Telefon: 0171 626133