Boka lokal

Här kan du läsa mer om hur du bokar lokaler i Enköpings kommun samt vilka regler som gäller.

Boka en lokal

Vissa av kommunens idrottshallar, idrottsplatser, utomhusanläggningar och lokaler hyrs ut till föreningar, privatpersoner och företag. De finns i olika storlekar i olika delar av kommunen. På dagtid är det skolorna som bedriver verksamhet. På kvällar och helger hyr kommunen ut till föreningar, privatpersoner och företag. Den största idrottsanläggningen är Idrottshuset.

Via vår e-tjänst kan du:

 • Göra bokningsförfrågningar på lokaler (exempelvis Joar Blå, skolor eller Enavallen). Men också boka utifrån aktivitet (exempelvis barnkalas, utbildningar, bio, basket, fotboll, gudstjänst).

Festlokaler, som bygdegårdar, bokar du genom att kontakta ansvarig förening.

Ta reda på om planen är bokad

Det finns flera platser som du kan använda för att spela bollsporter eller göra annan fysisk aktivitet, så kallad spontanidrott. Spontanidrott innebär att du gör någon form av fysisk aktivitet utanför den organiserade idrotten. Du kan använda en anläggning för spontanidrott så länge den inte redan är bokad. Den som har bokat en plan har alltid förtur, även om du var där först.

Planer och ytor för spontanidrott

 • Korsängsfältet
 • Enavallen
 • Fanna IP

Ta reda på om planen är bokad

I kommunens bokningssystem kan du se när en anläggning är bokad. Där finns en kalender där du väljer den anläggning du vill se vilka bokade tider som finns.

Vanliga frågor

Nedan ser du svar på vanliga frågor hos Bokningsservice. Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta Bokningsserivice via epost.

Varför kommer jag inte in på min bokade tid?

Det kan bero på flera faktorer. Så länge du har följt beskrivningen som man ska så är det ej handhavande fel. Då ringer du jouren för hjälp.

Hur kommer jag in på min bokning?

För att komma in på en bokning krävs ett passerkort eller nyckel. Nycklar och passerkort hämtas på Idrottshuset.

När kommer jag in på min bokade tid?

Du kommer in 30 min innan din bokade tid och du har tillgång till omklädningsrummen 30 min efter bokad tid.

Jag har glömt mitt lösenord till ibgo.enkoping.se, hur gör jag?

När du går in på hemsidan finns en knapp där du kan återställa ditt lösenord.

Jag vill avboka en tid, hur gör jag det?

Du avbokar din tid/tillfälle genom att mejla bokningsservice. Mejlet ska innehålla bokningsnummer, datum, tid och förening.

Jag försöker skapa ett konto på ibgo.enkoping.se men det står att mitt person/org-nummer redan finns?

Då finns du redan i bokningssystemet och behöver mejla oss så hjälper vi dig med att skapa inloggningsuppgifter.

Jag behöver konto till min förening på ibgo.enkoping.se

Då tar du kontakt med er föreningsansvarig så kan den personen skapa ett konto till dig. Om ni inte har något konto kopplat till er förening mejlar ni bokningsservice.

Jag vill hyra ett pingisbord och inte hela hallen. Hur gör jag?

Du besöker då Idrottshuset och betalar på plats via Swish för ett bord. Kontrollera innan du besöker ibgo.enkoping.se och se att det är ledigt.

Hur larmar jag på efter min bokning?

Du behöver inte larma på efter din bokning utan se till att dörren är stängd när ni lämnar lokalen så går automatlarmet igång 30 min efter din bokade tid.

Priser

​Det kostar olika mycket beroende på vilken lokal det är och vem du är som hyr. Upplevelsenämnden har antagit principer för uthyrning av lokaler och anläggningar inom nämndernas verksamhetsområde. Dessa principer ligger också till grund för beslutad prislista och gäller per timme om inget annat anges. Priserna gäller för 2022 och beslutas årligen av kommunfullmäktige, Enköpings kommun.

Taxor och avgifter kategoriseras enligt nedan.

Kategori 1

Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun med barn- och ungdomsverksamhet. Tävlingar/matcher/cuper för barn och ungdomar.

Kategori 2

Övrig förening, pensionärs- och funktionsrättsföreningar, studieförbund och förvaltningar, samt privata skolor inom Enköpings kommun.

Kategori 3

Övrig hyresgäst; till exempel företag, privatpersoner och hyresgäst från annan ort. Tävlingar/matcher/cuper för vuxna.

Kategori 4

För kommersiella och publika verksamheter, arrangemang och matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal.

Extra avgifter

Efterdebitering av hyresgästen kan förekomma med anledning av skadegörelse, bristfällig städning eller i övrigt då hyresgästen förorsakat extra kostnader.

Passerkort och nycklar

Hämta ut passerkort och nycklar

Bokningsservice ansvarar för kort-och nyckelhanteringen. Utlämning och hantering sker i Idrottshusets reception enligt tider nedan.

Adress: Idrottshuset Torggatan 2b, 749 49 Enköping

 • måndagar klockan 18–20.
 • tisdagar klockan 9–12.
 • torsdagar kockan 18–20.

Avvikande öppettider för nyckelutlämning

Torsdagen den 29 september byter vi utlämningstid till klockan 10.00-12.00 istället för klockan 18.00-20.00

Telefonnummer: 0171-625113

E-post: bokningsservice@enkoping.se

Använda passerkort och nycklar

Så använder du nyckelkort på kommunens anläggningar:

 1. Tryck 1A.
 2. Lägg kortet/taggen mot kortläsaren.
 3. Slå in valfri fyrsiffrig kod (0000 är inte en giltig kod).
 4. Vänta någon sekund innan du slår koden igen.
 5. Passera genom dörren.

Den koden du valt kommer att fungera som dörrkod tills det att din bokningstid tar slut.

Instruktionsfilm om nyckelkort

Regler för utlämning av kort

Detta gäller för utlämning av kort:

 • Utkvitterat kort skall återlämnas snarast efter avslutad aktivitet eller vid avslutad tjänst.
 • Ej återlämnat eller borttappat kort debiteras enligt taxor och avgifter.
 • Bortappat kort skall alltid omedelbart meddelas oss.
 • Kort får ej överlämnas till annan person, då den person som kvitterat ut kort är ersättningsskyldig om denna/dessa förloras.
 • Med borttappad kort menas att kortet inte är återlämnat/omkvitterat vid faktureringsdatum.
 • Faktureringsdatum sker 1 månad efter att påminnelsen om återlämning av kort går ut till kund.

Hyresregler för fritidslokaler

 • Vid kommersiella och publika arrangemang där avbeställning sker senare än 30 dagar innan arrangemanget, debiteras hyresgästen enligt taxor och avgifter.
 • Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande.
 • Lokal eller anläggning får inte disponeras utan ansvarig ledares närvaro.
 • Generellt förbud gäller mot förtäring av alkoholhaltiga drycker.
 • Tillstånd kan sökas hos tillståndshandläggare, socialförvaltningen.
 • Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler.
 • Skador och fel på fastighet, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till Bokningsservice. Vid akuta fel ring jourumret.

Telefon Bokningsservice: 0171-62 51 13

Telefon jouren: 018-10 60 10

 • All skadegörelse som orsakas av hyresgästen ersätts av hyresgästen.
 • Nycklar och kort till anläggningarna utkvitteras på idrottshuset om inte annat är överenskommet. Borttappad nyckel och passerkort debiteras enligt gällande prislista.
 • Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda lokalen eller anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska utryckningskostnad.
 • Vid övernattning ska minst 1 person vara vaken på grund av säkerhetsskäl i händelse av eventuell brand och inbrott.
 • Om lokalen hyrs för kommersiella och publika arrangemang ska städning ske i det yttre närområdet.

Det är hyresgästens ansvar att efter hyrd tid se till att:

 • Lokalerna utryms i rätt tid
 • Framplockat material ställs tillbaka
 • Grovstädning sker
 • Belysningen är släckt
 • Kranar, fönster och dörrar är stängda
 • Vid ommöblering ska lokalen återställas i ursprungligt skick. Ytterdörrar och fönster som inte är stängda och låsta debiteras enligt gällande prislista.

Avbokningsregler

Regler för avbokning av förhyrd tid:

 • Bokningsservice har rätt att avboka en bokning, om den bokade lokalen är nödvändig att disponera för förvaltningens egen verksamhet vid det aktuella datumet. Vid avbokning ska hyresgästen informeras senast 7 dagar innan utsatt tid. Ersättningslokal ska erbjudas i mån av tillgång.
 • En hyresgäst som inte utnyttjar sin bokade tid måste meddela detta till Bokningsservice senast 7 dagar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning där giltiga skäl saknas, debiteras hyresgästen en tilläggsavgift enligt taxor och avgifter, utöver hyresavgiften.
 • För kommersiella och publika arrangemang ska avbokning ske senast 30 dagar innan arrangemanget. Om avbokning sker senare debiteras hyresgästen enligt taxor och avgifter. Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande.
 • All avbokning ska ske till bokningsservice skriftligen via e-post.

Epost: bokningsservice@enkoping.se

Brandskyddsregler

Brandskyddsregler för Enköpings kommuns lokaler.

 • Tillfälliga hyresgäster skall se till att inte fler personer än vad som är tillåtet vistas i lokalen.
 • Vid hyra av lokal är du som hyresgäst skyldig att ha kännedom om de brandskyddsregler som gäller i byggnaden och tillse att alla deltagare har kännedom om reglerna.
 • Alla som befinner sig i lokalen ska känna till lokalen utifrån var nödutgångar, utrymningsvägar och släckutrustning finns.
 • Nödutgångar och brandskyddsutrustning får inte blockeras.
 • Alla utrymningsvägar måste och ska hållas fria.
 • Om det börjar brinna ska lokalen utrymmas omgående och räddningstjänst tillkallas (telefonnummer 112)
 • Vid utrymning skall alla bege sig till återsamlingsplatsen (finns anslagen vid utrymningsplan) och invänta räddningstjänsten.
 • Dörrar i korridorer och trapphus får endast ställas upp på magnet. Ställa upp med kil, snöre eller liknande är förbjudet.
 • Textilier i form av scenografi, vepor, utställningsmontrar och liknande ska vara flamskyddsbehandlade.
 • Levande ljus, öppen eld eller scenfyrverkerier är inte tillåtet.
 • Grenuttag bör bara användas tillfälligt och får inte vara anslutet till annat grenuttag.
 • Matlagning, kaffekokning och dylikt får endast ske i utrymmen avsedda för detta.
 • Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler.
 • Uppställning av husvagn, container eller liknande måste ske minst nio meter från byggnad efter ett godkännande från Enköpings kommun.
 • Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda lokalen/anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska utryckningskostnad.

Fördelning av tider

Denna målsättning vid fördelning av tider och abonnemang vid idrottsanläggningar gäller under 2022.

Principer

 • Aktiviteter ska skapas åt så många som möjligt.
 • Hänsyn ska tas till lokala geografiska förutsättningar.
 • Tillse att, om möjligt, ingen hyresgäst blir utan tid.
 • Tävlingsverksamhet ska ha företräde före träningar.
 • Högre divisionstillhörighet ska ha företräde före lägre, enligt respektive specialförbunds egen prioritering.
 • Högre aktivitetsnivå ska ligga till grund för hur mycket tid som tilldelas, när det gäller lagsporter.
 • Tiderna ska fördelas efter föregående säsongs placering i divisions- och platshänseende.
 • Utnyttjandegraden av tidigare uthyrd tid ska vara hög.

Prioriteringar

När flera hyresgäster vill ha samma anläggning gäller följande prioriteringar:

 • Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning i Enköpings kommun har företräde i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler.
 • Förening med ungdomsverksamhet (7-20 år) inom Enköpings kommun som får aktivitetsbidrag prioriteras före seniorverksamhet på tidig kvällstid.
 • Förening som är hyresgäst före privat hyresgäst.
 • Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott inomhus har företräde till hallar och gymnastiksalar före föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsverksamhet utomhus.
 • Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott utomhus (gäller hallar och gymnastiksalar).
 • Verksamheter inom Enköpings kommuns förvaltningar.
 • Motionsgrupper och Korpens motionsverksamhet.
 • Privatpersoner och företag.