Introduktionsprogram

För att bli mottagen i en annan kommun/friskola till sökbara introduktionsprogram krävs att hemkommunen åtagit sig att svara för kostnaderna för utbildningen. Utbildningar vid folkhögskola bekostas inte av kommunen.

Om hemkommunen säger ja måste mottagande kommun ta emot den sökande, men att tas emot som sökande är dock inte samma sak som att bli antagen till programmet.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns program och inriktningar som är riksrekryterande, det vill säga sökande från hela landet konkurrerar på lika villkor om platserna. De utbildningar som startar vid godkända fristående skolor är riksrekryterande.

Nationella idrottsutbildningar (NIU)

Nationella idrottsutbildningar är sökbara i Uppsala för Enköpingselever utom för ridsport. Om specialidrottsförbundet tagit beslutet att en elev är aktuell för NIU kan eleven söka vilken utbildning som helst i Uppsala i enlighet med gällande samverkansavtal. För övriga NIU-utbildningar krävs avtal med anordnande kommun.

Frisök

För dig som funderar på att söka till annan kommun finns möjligheten till frisök. Enligt riksdagen ger frisöket dig möjlighet att söka en nationell utbildning med nationella inriktningar (fastställda av riksdagen). Det ger däremot ingen rättighet att bli mottagen eller antagen dit du söker. Du kan alltså söka nationella program med nationella inriktningaröver hela Sverige.

 1. Du tas emot i så kallad "andrahandsmottagande". Det vill säga i mån av plats och efter reservantagningen av förstahandssökande (sökande från sökt kommun eller dess samverkansområde).
 2. Du söker på dina betyg om kommunen måste göra ett urval bland "andrahandsmottagande".
 3. En kommun måste inte ta emot elever som söker på frisök - även om det finns platser.
 4. Söker du på frisök har du inte rätt till inackorderingstillägg men däremot ersättning för dagliga resor eller busskort.

Detta berör inte utbildningar med riksintag eller om du har särskilda skäl att söka till annan kommun. Dessa skäl ska vara antagningskansliet tillhanda senast 15 maj.

Överklaga ett beslut

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga beslut. På Överklagandenämndens webbplats kan du läsa om olika beslut i ärenden som handlar om att söka utbildning i annan kommun än hemkommunen.

Överklagandenämndens webbplats

Skolbusskort

Går du på Westerlundska gymnasiet och har minst 6 kilometer mellan bostad och skola kan kommunen hjälpa dig med skolskjuts. Det är Bergkvara Buss som kör skolbussarna och UL som hanterar skolbusskorten. Läs mer om skolbusskort på UL:s webbplats. Läs mer om skolbusskort på UL:s webbplats

Elever med skolgång i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs ska ansöka om ett UL-skolkort om ingen skolskjuts kör där man är folkbokförd. Ansök genom att fylla i en blankett som finns på Westerlundska gymnasiets webbplats.

Ansök om UL-skolkort

För att bli beviljad ett UL-skolkort krävs att:

 • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
 • Ingen skolskjuts kör där du är folkbokförd
 • Du har minst sex km skolväg
 • Du är under 20 år
 • Du inte har sökt inackorderingstillägg eller resebidrag

På gymnasiet kan man inte få busskort för växelvis boende.

Viktiga datum

Här kan du se en tidplan för antagningsprocessen 2019/2020.

9 januari
Webbansökan öppnar för val till åk 1 och eleverna kan börja registrera sina val via Internet.
Eleverna får sina personliga inloggningsuppgifter av sin studie- och yrkesvägledare (SYV).
Modersmål och svenska som andraspråk söks direkt i Dexter.

14 februari
Sista dag för ansökan till gymnasieskolan åk 1.
Webbansökan stänger.

6 mars
Webbansökningar skrivs ut, undertecknas av elev och skickas via SYV till Gymnasieantagningen för arkivering.
OBS: Förälder behöver inte skriva på

9 april
Preliminär antagning klar för hela regionen.

Eleverna får inte något personligt antagningsbesked. Eleverna kan se sitt antagningsresultat på antagningswebben i Dexter från kl. 08.00

24 april
Webbansökan öppnas för omval av SYV för de elever som vill göra omval.

3 maj
Sista dag för SYV att lägga in bilagor i Dexter om anskan till dispens i Engelska och Fri kvotsärenden.
Avlämnande skola ska scanna och bifoga dispensanöskan, fri kvotshandlingar och andra bilagor med elevens webbansökan.

8 maj
Sista dag för sökande att göra ändringsval på webben inför den slutliga antagningen i juni.
(Omval efter 8 juni görs på pappersansökan och räknas som sent inkomna.

28 juni
Slutlig antagning till gymnasieskolans program inför höstterminen 2018 beslutas.

Information om antagningen visas på webbansökan från kl. 08.00 i Dexter.
Alla sökande loggar in och ser antagningsresultatet och svarar via Dexter.

26 juli
Sista svarsdag för slutlig antagning.
Svar görs på Dexter och alla ska svara.

2 och 12 augusti
Reservantagningar. Alla sökande loggar in och ser antagningsresultatet och svarar via Dexter.
Endast de som fått en ny antagning svarar  via Dexter.

13 september
Reservantagning till åk 1 avslutas för regionen.

Behörighet

Yrkesprogram

För att var behörig sökande till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig sökande till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

 • För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion
 • För naturvetenskap- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi
 • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma
 • Behörighetskomplettering
 • Om du är obehörig när du går ut årskurs 9 men sedan kompletterar dina betyg under sommaren så att du blir behörig, placeras du som reserv även om dina poäng är högre än poängen för den sist antagna eleven.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresa. För att få inackorderingstillägg eller resebidrag ska du vara född 1998 eller senare.  Läsåret 2018/2019 ska du vara född 1999 eller senare. Enligt skollagens 15 kapitel 32 paragrafen ska ekonomiskt stöd lämnas till de elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Kriterier

Följande kriterier gäller för att få inackorderingstillägg om du bor i Enköping:

 • Eleven måste vara folkbokförd i Enköpings kommun.
 • Eleven måste gå på en gymnasieutbildning på annan ort som inte erbjuds i hemkommunen eller genom samverkansavtal med Uppsala (se nedan) och i spalten till vänster.
 • Eleven studerar på heltid. Se förtydligande nedan.
 • Skolorten ligger utanför Enköpings kommun.
 • Restiden mellan hemmet och skolan överstiger 1,5 timme enkel resa.

Går du någon av följande utbildningar får du inte inackorderingstillägg (elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kapitlet 47 paragrafen, så kallat frisök):

 • Barn- och fritidsprogrammet BF
 • Bygg- och anläggningsprogrammet BA
 • El- och energiprogrammet EE
 • Fordons- och transportprogrammet FT
 • Handels- och administrationsprogrammet HA
 • Naturbruksprogrammet, NB
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL
 • Vård- och omsorgsprogrammet VO
 • Ekonomiprogrammet EK
 • Estetiska programmet ES
 • Naturvetenskapsprogrammet NA
 • Samhällsvetenskapsprogrammet SA
 • Teknikprogrammet TE
 • Introduktionsprogram

Du får inte inackorderingstillägg om du valt en skola som arbetar enligt en annorlunda pedagogik eller som har egna inriktningar, specialiseringar, valbara kurser eller individuella val som inte finns på hemorten.

Summa

Enköpings kommun lämnar 1500 kronor i bidrag till elever som behöver inackordering, fyra månader för höstterminen och fem månader för vårterminen.

Ansök

Blankett för ansökan om inackorderingstillägg

Om du flyttar från Enköping

Tänker du som går i årskurs 9 flytta från Enköping under sommaren? Meddela det till gymnasieantagningen i Enköping så snart som möjligt så skickas dina ansökningshandlingar till din nya kommun.

Samverkan - tillgängliga program i Uppsala kommun

Samverkansavtal med Uppsala Kommun 2019/2020

För sökande från Enköping som antagits till NIU (nationellt godkänd idrottslig utbildning) i Uppsala avser avtalet samtliga nationella program i Uppsala. Fotboll  ingår inte i samverkansavtalet då dessa idrotter erbjuds av Enköping.

Blir du antagen i annan kommun än Enköping och Uppsala för någon av nedanstående program eller de program som finns i Enköping får du inte inackorderingstillägg.

Samverkansavtal med Uppsala Kommun 2018/2019

 

 

Program

Inriktning

Bygg- och anläggningsprogrammet

Plåtslageri

Hantverksprogrammet

Övriga hantverk (erbjuds som lärlingsutbildning)

Hotell- och turismprogrammet

Hotell och konferens, turism och resor (erbjuds även som lärlingsutbildning)

Naturbruksprogrammet

Djur, lantbruk, skog

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Bageri & konditori (erbjuds även som lärlingsutbildning), färskvaror, delikatess och catering ( erbjuds som lärlingsutbildning)

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS

Estetiska programmet

Bild och formgivning, estetik och media

Humanistiska programmet

Kultur, språk


Ansökningsstatistik


Westerlundska gymnasiets ansökningsstatistik 2018/2019 (slutlig antagning)

Program

Platser

Antagna

Lägsta poäng

Medel

BA

30

29

127,5

190,5

BF

30

11

82.5

175.3

EE

30

30

140.0

196.7

EK

64

64

185.0

246.1

ESMUS

30

13

157,5

221,3

FT

34

28

82,5

178.7

HA

30

22

110,0

193,1

NA

64

47

182.5

273,0

RL

24

11

87.5

204.5

SA

75

64

157.5

236.5

TE

64

48

170,0

253,6

VO

30

11

125,0

213,9

Förklarande information till yttrandeblankett

Mottagande av sökande till nationellt program i gymnasieskolan

Ett beslut att en sökande är mottagen innebär att hon/han får vara med och konkurrera om platserna på den sökta utbildningen då föreskriven behörighet uppnåtts. Om det finns fler mottagna än det finns platser måste ett urval göras. Detta sker vid antagningen.

Mottagen som sökande i första hand

Behörig sökande får vara med och konkurrera redan från och med den första antagningsomgången.

Mottagen till ledig elevplats (i andra hand)

Behörig sökande kan tas in endast om det finns lediga platser kvar då samtliga sökande som mottagits i första hand har erbjudits plats.

Villkor för att tas emot som sökande i första hand

För att en behörig sökande ska tas emot i första hand ska något av följande villkor vara uppfyllt.

 • Den sökande bor (är folkbokförd) i den kommun som anordnar det sökta nationella programmet eller i en kommun som tillhör samverkansområdet för programmet.
 • Kommuner som gemensamt erbjuder en utbildning genom ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.
 • Den sökandes hemkommun erbjuder inte det sökta nationella programmet eller den nationellt fastställda inriktningen.
 • Den sökande har särskilda skäl med hänsyn till sina personliga förhållanden att få gå i den gymnasieskola/kommun hon/han har sökt till.
 • Utbildningen är riksrekryterande.

Övriga behöriga sökande kan tas emot i andra hand, det vill säga i mån av lediga platser.

Nationella program

Gymnasieskolan består av följande nationella program. Sex yrkesprogram och tolv högskoleförberedande program.

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet EK
 • Estetiska programmet ES
 • Humanistiska programmet HU
 • Naturvetenskapsprogrammet NA
 • Samhällsvetenskapsprogrammet SA
 • Teknikprogrammet TE

Yrkesprogram

 • Barn- och fritidsprogrammet BF
 • Bygg- och anläggningsprogrammet BA
 • El- och energiprogrammet EE
 • Fordons- och transportprogrammet FT
 • Handels- och administrationsprogrammet HA
 • Hantverksprogrammet HV
 • Hotell- och turismprogrammet HT
 • Industritekniska programmet IN
 • Naturbruksprogrammet NB
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL
 • VVS- och fastighetsprogrammet VF
 • Vård- och omsorgsprogrammet VO

Fri kvot

Det här säger Gymnasieförordningens kapitel 6 paragraf 2-4 om fri kvot.

2 § När antalet platser är färre än antalet sökande som skall tas emot i första hand,
skall platserna fördelas enligt följande.
3 § Ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga
sökande, eller
2. kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen
från grundskolan.
Antalet platser som ingår i den fria kvoten skall utökas om sådana utlandssvenska
elever som avses i 1 kap 17 § skollagen (1985:1100), söker till en utbildning (SFS
1996:569).
4 § Övriga platser skall tilldelas de sökande med betygen som grund.

Ansök om fri kvot