Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skolan och kulturlivet. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. I Enköpings kommun har vi arbetat med Skapande skola i de kommunala grundskolorna sedan 2008.

Skapande skola i vår kommun

Kommuner kan ansöka om bidrag från Kulturrådet för att arbeta med Skapande skola. Det har vi gjort sedan projektet startade 2008.

I Enköpings kommun omfattar Skapande skola årskurs F–9 och inkluderar även förberedelseklass och grundsärskola. Det här läsåret arbetar eleverna med projekt inom cirkus, dans, filmskapande, foto, konst, litteratur och skrivande, media, kulturarv, musikskapande, slöjd, design, hantverk och teater.

Målet med Skapande skola är att eleverna i de kommunala skolorna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka. På lång sikt ska kulturen bli en naturlig del av lärandet. Eleverna hittar nya sätt att utrycka sig på för att nå läroplanens mål samtidigt som lärare hittar nya sätt att undervisa.  

Personlig utveckling med hjälp av kultur

Vi har kompetens och skaparlust i fokus. Skolan är en miljö där alla elever kan möta kulturen i olika former, oavsett var de bor eller föräldrars resurser.

Tillsammans med lärarna kan professionella kulturaktörer och kulturpedagoger hjälpa eleverna med personlig utveckling. Samtidigt skapas också nya former för lärande i skolan.  

Kulturombud och elevkulturombud

Vi strävar efter att eleverna är med och påverkar val av konstform. I dag har vi elevkulturombud på alla våra högstadieskolor som representerar eleverna.  

På varje skola finns också minst en lärare som är utsedd till kulturombud. Kulturombuden har en viktig roll då de representerar sin skola och är ett stöd till samordnaren av Skapande skola i planering och genomförande av projektet.

Kulturombuden och elevkulturombuden informerar regelbundet på sina egna skolor.  

Kulturgarantin

Kulturgarantin ger alla barn rätt till kultur under skoltiden. I Enköpings kommun innebär kulturgarantin att alla 4-5-åringar i den kommunala förskolan och alla elever från förskoleklass upp till nionde klass får minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturupplevelsen är av professionell art och håller hög kvalitet. Kommunen samordnar utbudet till förskolorna och skolorna genom olika kulturformer som dans, film, konst, musik och teater.

Enköpings kommun samarbetar med kulturrådet och deras satsning på Skapande skola. Målet är att eleverna ska få uppleva och möta kulturens alla uttrycksformer. Skapande skola ska också öka möjligheterna till eget skapande.

Kulturgarantin gör att alla fyra- och femåringar i förskolan och alla elever från förskoleklass till nionde klass garanteras minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturgarantin innebär även en möjlighet för pedagoger att ta del av samtida kulturuttryck. Låg- och mellanstadiet får sina kulturprogram under vårterminen och högstadiet får sina kulturprogram under höstterminen.

Kulturupplevelsen ska vara av professionell art och hålla hög kvalitet och vara kostnadsfri för den enskilda förskolan och skolan. Upplevelseförvaltningen samordnar utbudet av program till förskolorna och skolorna, och erbjuder ett brett utbud av olika kulturformer så som dans, film, konst, musik och teater. Valet av föreställning eller dylikt sker delvis i samarbete med kulturombud och elever.

Kulturupplevelsen för- och/eller efterarbetas klassen med ordinarie lärare. Här ges utrymme för eleven att tänka efter, reflektera och själv uttrycka sig. Till föreställningarna finns ofta ett handledningsmaterial att utgå från. Utbudet visas vanligtvis utanför skolmiljön, till exempel på Kulturhuset Joar eller i gamla tingshuset. Utanför Enköpings tätort förläggs kulturupplevelserna på filialbibliotek/förskolor och skolor. I vissa fall transporteras eleverna till Enköpings tätort. Kostnaden för transporter till och från upplevelserna ingår för förskolor och skolor.

Upplevelseförvaltningen ska:

  • Förbereda, samordna och genomföra ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet för alla fyra- och femåringar på förskolorna och för alla elever från förskoleklass till nionde klass.
  • Dela ut pedagogiskt material kopplat till utbudet i de klasser som ska ta del av det.
  • Presentera utbudet terminsvis i programfoldrar som delas ut till alla förskolor och skolor.
  • Avsätta medel till kulturgarantin.

Utbildningsförvaltningen ska: 

  • Aktivt arbeta för att 100 procent av alla barn och unga, från fyraåringar till elever i årskurs 9, tar del av utbudet i kulturprogrammet.
  • Ansvara för att det alltid finns kulturombud på varje skola som sprider information om kulturprogrammen. Kulturombuden på skolorna utanför Enköpings tätort ansvarar för att boka lokal och ta emot grupperna.
  • Avsätta medel till kulturgarantin. Skolförvaltningen avsätter för närvarande 65 kronor per barn. Nytt avtal tecknas vart tredje år där de ekonomiska ramarna fastställs. I övrigt innehåller avtalet oförändrade villkor.

Kulturgarantins grund

Kulturgarantin grundar sig på de nationella styrdokumenten för förskola och skola och på FN:s barnkonvention.

Flera av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns kulturella rättigheter. Artikel 31 erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionen slår fast att konventionsstaterna ska ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet”. Staterna ska också uppmuntra sådan kulturell och konstnärlig verksamhet som är lämplig och som kommer alla barn till del.

Fördjupning

Kulturbuss

Kulturgaranti förskola vårterminen 2019PDF (pdf, 5 MB)

Kulturgaranti 2019 årskurs F till 6PDF (pdf, 8 MB)

KulturgarantinPDF (pdf, 593 kB)