Lärarnas lärande nyckel till framgång för eleverna

Publicerad 2016-05-26

Nu har Enköpings skolkommission lämnat sin rapport till kommunen. En av slutsatserna är att det mest effektiva sättet att höja elevernas resultat är att satsa på lärarnas lärande.

– Skolkommissionens rapport kommer att bli ett viktigt stöd i den fortsatta utvecklingen av skolan i Enköpings kommun. Rapporten lyfter fram viktiga frågor att arbeta vidare med, säger Frank Stoor, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Forskningen pekar på att ständiga förbättringar av lärarnas undervisning har störst effekt på elevernas resultat och att det behöver bli en naturlig del av verksamheten. Det är också viktigt att beprövad forskning ligger till grund för nya metoder och arbetssätt.

Nu föreslår skolkommissionen att Enköpings kommun ska inrätta en central funktion. Den ska hjälpa till att bygga upp en organisation för lärande och erfarenhetsutbyte i skolan, som baseras på forskning.

– Vi ska inte göra fler saker i skolan. Vi ska göra det som forskningen har visat fungerar, säger Rolf Carlsson (S), ordförande för skolkommissionen i Enköpings kommun.

Skolkommissionen lyfter fram att eleverna behöver vara aktiva i sitt eget lärande. De behöver regelbundet få konstruktiv återkoppling av sina lärare och veta vad som förväntas av dem.

Skolkommissionen tillsattes 2015 och lyckades knyta till sig tre experter som bidragit med både kunskap om den senaste forskningen och konstruktiva samtal. Målet med arbetet har varit att skapa en ännu bättre skola i Enköpings kommun, med högre måluppfyllelse.

– Det har varit en förmån att få delta i arbetet. Det har funnits ett driv i gruppen och fokus på leverans. De förslag vi presenterar nu är väl underbyggda. Det handlar framförallt om att skapa tid till analys och reflektion och att skapa en kultur av ständiga förbättringar, säger Rolf Carlsson.

Läs rapporten från Enköpings skolkommissionPDF

Uppdraget: Hur får vi bättre resultat i skolorna?

Skolkommissionen började arbeta hösten 2015 på uppdrag av kommunstyrelsen. I kommissionen har forskare, intresserade medborgare och lokala politiker ingått. Deras arbete har handlat om att analysera styrkor och svagheter i de kommunala skolorna. Utifrån analysen och den senaste forskningen inom skolvärlden har kommissionen föreslagit förbättringar.

Konkreta förslag

Den kommunala skolkommissionen i Enköping föreslår följande långsiktiga satsningar inom skolan:

  • En ny enhet för vetenskapligt stöd på utbildningsförvaltningen.
  • Utbildning för skolledare och förstelärare i att leda lärande mellan lärare (kollegialt lärande).
  • Samma kompetensutvecklingstid för förskollärarna och barnskötarna som för skolans lärare.
  • Mer pengar till kompetensutveckling för lärare, med möjlighet att sätta in vikarier och täcka andra kostnader.

Forskning visar vad som har störst effekt

Forskningen visar att det bästa sättet att stärka elevernas resultat är att erbjuda en undervisning av hög kvalitet. Därför handlar förslagen från skolkommissionen om att utveckla och stötta det arbetet. Det handlar också om att utveckla metoder för att följa elevernas utveckling som inte bara baseras på prov, utan fler sätt att göra bedömningar och ge återkoppling.

Utvecklingsarbetet ska stöttas av den nya funktionen Enheten för vetenskapligt stöd. Tre miljoner används till att anställa en person som ska leda arbetet, samt att frigöra tid för cirka fem lärare som kan studera och tillämpa sina nya kunskaper i sin undervisning och sina arbetslag.

När det gäller lärarnas undervisning ska det kollegiala lärandet utvecklas. Det handlar bland annat om utveckling genom att lärare observerar varandras undervisning och ger konstruktiv återkoppling. En kultur behöver byggas upp med ett arbetssätt för ständiga förbättringar med utgångspunkt i forskning. För att det ska kunna genomföras behöver skolledare och förstelärare utbildas.

Forskningen handlar inte bara om lärarna. Den visar att det gör skillnad när elever är aktiva i sitt eget lärande och också tar ansvar för andra elevers lärande. Det är också viktigt för eleverna att vuxna uttalar tydliga och realistiska förväntningar och kontinuerligt ger konstruktiv återkoppling, både muntligt och skriftligt.

Utvecklingen ska ha forskning som grund

Med förslagen från skolkommissionen om satsningar på lärarnas kompetensutveckling kan den tid som redan finns avsatt användas mer optimalt. Inriktningen ska som ovan vara baserad på metoder som forskning visat leder till förbättringar.

En annan nysatsning är att erbjuda ett så kallat professionsprogram. Det går ut på att fler av lärarna bygger på sina akademiska utbildningar för att kunna bidra till att verksamheten i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Extra satsningar i förskolan och skolan

De insatsförslag som skolkommissionen ger ryms i huvudsak inom ordinarie budget. Skolkommissionens föreslår en satsning på 7,5 miljoner kronor för att verksamheten ska nå sina mål.

Har du frågor?

Kontakta Christin Tjärnheden, utvecklingschef i Enköpings kommun.
Telefon: 0171-62 51 61
E-post: christin.tjarnheden@enkoping.se

Rolf Carlsson (S), ordförande i skolkommissionen
Telefon: 070-342 70 95
E-post: rolf.carlsson@politiker.enkoping.se

Ledamöter i Enköpings skolkommission.

På bilden (från vänster): Rolf Carlsson (S), Ulrika Ornbrant (C), Katri Karlsson, Christin Tjärnheden, Ann-Christine Wennergren, Mats Ekholm, Göran Isberg, Mats Alvemark. Saknas på bilden: Tobias Gustavsson Foto: Enköpings kommun