Skolkommissionen: Lärarnas lärande är nyckeln

Publicerad 2016-05-17

Om Enköping ska kunna höja måluppfyllelsen i de kommunala skolorna är det framför allt lärarnas lärande som kommunen ska satsa på. Det är en av slutsatserna från skolkommissionen, som överlämnar sin rapport till kommunen den 26 maj.

Forskningen pekar på att ständiga förbättringar av lärarnas undervisning har störst effekt på elevernas resultat och att det behöver bli en naturlig del av verksamheten. Det är också viktigt att beprövad forskning ligger till grund för nya metoder och arbetssätt.

– Vi ska inte göra fler saker i skolan. Vi ska göra det som forskningen har visat fungerar, säger Rolf Carlsson (S), ordförande för skolkommissionen i Enköpings kommun.

Skolkommissionen föreslår att Enköpings kommun ska inrätta en central funktion. Den ska hjälpa till att bygga upp en organisation för lärande och erfarenhetsutbyte i skolan, som baseras på forskning.

Skolkommissionen lyfter fram att eleverna behöver vara aktiva i sitt eget lärande. De behöver regelbundet få konstruktiv återkoppling av sina lärare och veta vad som förväntas av dem.

Pressträff den 26 maj

Pressträffen hålls på Fagerudd konferens, Bredsandsvägen 63 (fem kilometer söder om Enköping). Samling i receptionen klockan 14.00.

Efter pressträffen läggs rapporten ut på enkoping.se

Har du frågor? Kontakta:

Christin Tjärnheden, utvecklingschef i Enköpings kommun.
Telefon: 0171-62 51 61
E-post: christin.tjarnheden@enkoping.se

Rolf Carlsson (S), ordförande i skolkommissionen.
Telefon: 070-342 70 95
E-post: rolf.carlsson@politiker.enkoping.se

Uppdraget: Hur får vi bättre resultat i skolorna?

Skolkommissionen började arbeta hösten 2015 på uppdrag av kommunstyrelsen. I kommissionen har forskare, intresserade medborgare och lokala politiker ingått. Deras arbete har handlat om att analysera styrkor och svagheter i de kommunala skolorna. Utifrån analysen och den senaste forskningen inom skolvärlden har kommissionen föreslagit förbättringar.

De tre forskare och experter som har deltagit i arbetet är Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik, Karlstad, Ann-Christine Wennergren, docent i pedagogik, Halmstad och Göran Isberg, utbildningsdirektör i Jönköpings kommun.

Konkreta förslag

Den kommunala skolkommissionen i Enköping föreslår följande långsiktiga satsningar inom skolan:

  • En ny enhet för vetenskapligt stöd på utbildningsförvaltningen. 
  • Utbildning för skolledare och förstelärare i att leda lärande mellan lärare (kollegialt lärande). 
  • Samma kompetensutvecklingstid för förskollärarna och barnskötarna som för skolans lärare.
  • Mer pengar till kompetensutveckling för lärare, med möjlighet att sätta in vikarier och täcka andra kostnader.

Forskning visar vad som har störst effekt

Forskningen visar att det bästa sättet att stärka elevernas resultat är att erbjuda en undervisning av hög kvalitet. Därför handlar förslagen från skolkommissionen om att utveckla och stötta det arbetet. Det handlar också om att utveckla metoder för att följa elevernas utveckling som inte bara baseras på prov, utan fler sätt att göra bedömningar och ge återkoppling.

Utvecklingsarbetet ska stöttas av den nya funktionen Enheten för vetenskapligt stöd. Tre miljoner används till att anställa en person som ska leda arbetet, samt att frigöra tid för cirka fem lärare som kan studera och tillämpa sina nya kunskaper i sin undervisning och sina arbetslag.

När det gäller lärarnas undervisning ska det kollegiala lärandet utvecklas. Det handlar bland annat om utveckling genom att lärare observerar varandras undervisning och ger konstruktiv återkoppling. En kultur behöver byggas upp med ett arbetssätt för ständiga förbättringar med utgångspunkt i forskning. För att det ska kunna genomföras behöver skolledare och förstelärare utbildas.

Forskningen handlar inte bara om lärarna. Den visar att det gör skillnad när elever är aktiva i sitt eget lärande och också tar ansvar för andra elevers lärande. Det är också viktigt för eleverna att vuxna uttalar tydliga och realistiska förväntningar och kontinuerligt ger konstruktiv återkoppling, både muntligt och skriftligt.

Utvecklingen ska ha forskning som grund

Det finns redan idag 104 timmar avsatta för lärarnas kompetensutveckling, men tiden används inte fullt ut. Med förslagen från skolkommissionen på satsningar på lärarnas kompetensutveckling kan tiden användas mer optimalt. Inriktningen ska som ovan vara baserad på metoder som forskning visat leder till förbättringar.

En annan nysatsning är att erbjuda ett så kallat professionsprogram. Det går ut på att fler av lärarna bygger på sina akademiska utbildningar för att kunna bidra till att verksamheten i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Extra satsningar i förskolan och skolan

De insatsförslag som skolkommissionen ger ryms i huvudsak inom ordinarie budget. Skolkommissionens föreslår en satsning på 7,5 miljoner kronor för att verksamheten ska nå sina mål.

Skolkommissionen i Enköpings kommun

Skolkommissionen i Enköpings kommun. På bilden (från vänster): Rolf Carlsson (S), Ulrika Ornbrant (C), Katri Karlsson, Christin Tjärnheden, Ann-Christine Wennergren, Mats Ekholm, Göran Isberg, Mats Alvemark. Saknas på bilden: Tobias Gustavsson. Foto: Enköpings kommun