Grundsärskolan

I Enköping finns det två grundsärskolor, Enöglaskolans grundsärskola och Bergvretenskolans grundsärskola. De ligger i stadsdelarna Västerleden och Bergvreten.

Foto på en elev som sitter under ett stort tygstycke.

I Enköping finns det två grundsärskolor, Enöglaskolans grundsärskola och Bergvretenskolans grundsärskola. De ligger i stadsdelarna Västerleden och Bergvreten.

  • På Enöglas grundsärskola läser eleverna samma ämnen som i grundskolan, men i ett lägre tempo. Där går det 35 elever och det arbetar 24 personer i personalen.
  • På Bergvretens grundsärskola läser eleverna ämnesområden som kan vara kommunikation eller motorik. Där går det 28 elever och det arbetar 28 personer i personalen.

Bergvreten­skolans grundsärskola

Bergvretens grundsärskola finns på Bergvretenskolan som är en F-9 skola. Den ligger i ett område med närhet till vacker natur och många utflyktsområden.

Vi utgår ifrån aktuell forskning i det dagliga arbetet och att har en teoretisk grund i det vi gör. Det menar vi ger kvalitet, tydlighet och trygghet i arbetet. De teorier vi grundar oss på ligger i linje med vår människosyn och synen på inlärning. Vi följer de riktlinjer som finns angivna från Skolverket.

Synsätt som vi är inspirerade av

Det sociokulturella perspektivet

Barn utvecklas och lär sig i samspel med andra. Inlärning sker också bäst i naturliga och meningsfulla sammanhang.

Systemteorin

Barnet ingår i ett ömsesidigt samspel med sin omgivning.

Ett salutogent perspektiv

Viktiga begrepp inom detta perspektiv är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Måluppfyllelse

Återkommande och utvalda situationer filmas så att lärare, assistenter och elever tillsammans kan utvärdera och bedöma elevernas kunskapsutveckling både kunskapsmässigt och socialt. Vi filmar elevernas individuella utvecklingsmål som vi satt upp tillsammans med föräldrar på höstterminen och sedan filmar vi samma situationer inför samtalen på våren. Filmerna visas sedan vid föräldrasamtalen. Vi får en tydlig dokumentation av elevernas utveckling. Vi filmar också varandra för att utveckla vårt kollegiala lärande.

Matsal och skolmat

Vi äter i Bergvretenskolans matsal tillsammans med övriga elever på skolan. Det finns också möjlighet att äta i klassrummen för de elever som behöver mer lugn och ro i samband med måltiden. Det serveras alltid vegetarisk mat för de som inte äter kött av något slag. Eventuell specialkost på grund av allergier och liknande tillgodoses.

Lokaler

Vi håller till i nyrenoverade lokaler, anpassade för grundsärskolans behov, i anslutning till Bergvretenskolan. Lunch och mellanmål äts i grundskolans matsal. För musik, slöjd och idrott finns också lokaler som vi delar med grundskolan. Alla lokaler är på marknivå.

Alla klassrum är inredda med digitala verktyg som smartboards. Det finns ett kök för hemkunskap och en gemensam samlingslokal med en scen.

Bild på elev och anställd som ritar tillsamans.

Digitala verktyg

Vi anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Dator, smartboard och ipad ingår som självklara verktyg i undervisningen. Alla elever har tillgång till en egen ipad och laptop. Eleverna får också använda sig av, som exempel, programmering och QR- koder i undervisningen.

Värdegrund

Delaktighet och kamratskap är ledord i vår verksamhet.

Vi ger varje elev möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Detta gör vi bland annat genom att utgå ifrån elevernas kompetenser och styrkor. Vi har positiva förväntningar på elevers inlärningsförmåga och utvecklingsmöjligheter. Vi lägger stor vikt vid ett positivt förhållningssätt och har roligt tillsammans.

Fritids

Det finns fritidsverksamhet i särskolans lokaler för de yngre eleverna. Personal från skolan arbetar i verksamheten.

Korttidstillsyn

Från och med höstterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds eleven plats på korttidstillsyn efter LSS-beslut. Personal från skolan arbetar i verksamheten.

Enöglaskolans grundsärskola

Enögla grundsärskola finns på Västerleden på Lillsidan i Västerledsskolans gamla lokaler. Vi arbetar efter en stadieindelad timplan efter grundsärskolans kursplaner för ämnen.

Enöglaskolans grundsärskola utgår i sitt arbete från aktuell forskning i det dagliga arbetet och vi har en tydlig teoretisk grund i det arbetar med. Vi följer de riktlinjer som finns angivna från skolverket. Vi arbetar efter att kunskap uppstår i möten mellan människor.

Måluppfyllelse

Grundsärskolans huvudmål är att ge eleverna kunskaper enligt de kursplaner som gäller för ämnen och ämnesområden. Vi skapar utmaningar på elevens nivå för att utvecklas och nå målen i läroplanen.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och genomgående struktur i alla ämnen. Stort fokus läggs på kommunikativa färdigheter, läs och skrivutveckling. Vi har en tydlig dokumentation av elevernas utveckling. Kunskap kan uttryckas på många olika sätt anser vi. Avstämning av elevernas utveckling sker kontinuerligt.

Vi arbetar efter en stadieindelad timplan och följer Skolverkets Läroplan för grundsärskolan 2011.

Undervisningen är betygsgrundande för åk 6-9 om eleven läser efter ämnen. Begäran om betyg är frivillig, i annat fall utfärdas omdömen. Läser eleven efter ämnesområden lämnas skriftligt omdöme efter åk.9. Verksamheten är riktad mot en fungerande framtid för eleven. Alla elever ska utveckla sitt ”allra bästa jag” både kunskapsmässigt och socialt. Vi samarbetar med habiliteringen, till exempel sjukgymnast, psykolog, kurator, logoped och med syncentralen.

Matsal och skolmat

Vi äter i skolmatsalen som finns på Enöglaskolan tillsammans med övriga elever . Det finns också möjlighet att äta i klassrummen för de elever som behöver det. Det serveras alltid vegetarisk mat eller andra alternativ för de som inte äter kött. Eventuellt behov av specialkost på grund av allergi eller extra anpassning tillgodoses.

Lokaler

De lokaler som innehåller klassrum, grupprum, personalutrymmen är placerade i en egen närliggande byggnad inom grundskolans område. Alla elever på skolan möter varandra i vardagen, på skolgården och i matsalen. Lokaler som vi har gemensamt med grundskolan är matsal, bibliotek, idrottshall, hemkunskapslokaler och slöjdsalar.

Digitala verktyg

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Eleverna får använda sig av, som exempel, programmering och QR- koder i undervisningen. Vi har både datorer och ipads som klassuppsättningar.

Värdegrund

Alla elever ska känna sig trygga och välkomna. Delaktighet och kamratskap är ledord i verksamheten.

Vi ser gruppen som en tillgång och arbetar grupporienterat genom att anpassa efter varje elev. Eleverna undervisas efter sina individuella förutsättningar med det de behöver och på sin nivå, men ändå i grupp. Det gör vi genom att göra eleverna aktiva i varandras lärande.

Fritids

Det finns fritidsverksamhet i särskolans lokaler för de yngre eleverna. Personal från skolan arbetar i verksamheten.

Korttidstillsyn

Från och med höstterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds eleven plats på korttidstillsyn efter LSS-beslut. Personal från skolan arbetar i verksamheten.

Kontakta grund­särskolan i Enköping

Här hittar du kontakt­uppgifter till Bergvretenskolans grundsärskola och till Enöglaskolans grundsärskola. Här finns också våra konton i sociala medier.

Rektor

Liselotte Granath
Telefon: 0171-62 67 37
E-post: liselotte.granath@enkoping.se

Enhet Bergvretenskolans grundsärskola

Adress: Kantarellgatan 1, 749 44 Enköping

Enhetsledare

Martina Wilén
E-post: martina.wilen@enkoping.se
Telefon: 070-162 67 39

Enhet Enöglaskolans grundsärskola

Adress: Västerleden 155, 749 62 Enköping

Enhetsledare

Kristina Cederlund
E-post: kristina.cederlund@enkoping.se

Enhet korttidstillsyn

Enhetsledare

Lena Karlsson
E-post: lena.l.karlsson@enkoping.se
Telefon: 070-162 56 21

Skoltaxi

Det är föräldrarnas ansvar att kontakta skoltaxi vid ändringar i ordinarie schema, som till exempel vid frånvaro.

Telefon: 0171-10 00 02

Sociala medier

Instagram

Varje klass har ett slutet Instagramkonto som föräldrar bjuds in till för att följa elevernas lärande.