Villkor och regler för nytto­parkerings­tillstånd

Det här gäller när du har ett nyttoparkerings­tillstånd.

Regler för nytto­parkerings­tillstånd

Det här gäller när du har ett nyttoparkerings­tillstånd.

 • Du får parkera på allmänna parkeringsplatser utan att betala avgift.
 • På parkeringsplatser där maxtiden är upp till två timmar får du
  parkera i max två timmar.
 • Tillståndet gäller bara då fordonet används i din verksamhet.
 • Du får parkera högst två timmar i följd på platser där det är parkerings­förbud.
 • Du får inte parkera i reserverade körfält, på busshållplatser, i vändzoner, i lastzoner eller i andra zoner som har reserverats för ett särskilt ändamål.
 • Du får inte parkera på privat mark.
 • Du får inte parkera på parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.
 • Den som inte följer reglerna får en parkeringsanmärkning enligt kommunens regler för uppställning på gatumark. En kopia av tillståndet gäller inte och om tillståndet missbrukas kommer kommunen att återkalla det.

Villkor för nytto­parkerings­tillstånd

För att du ska kunna få ett nyttoparkerings­tillstånd gäller särskilda villkor.

Ditt fordon behöver uppfylla någon av punkterna nedanför:

 • Fordonet har en fast inredd arbetsplats för installation eller reparation av fast egendom eller tyngre lös egendom.
 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid installation i fast egendom, men inte för nybyggnation eller större ombyggnad.
 • Fordonet används för renhållning av fastigheter.
 • Fordonet används för arbetsledning för personal i grupperna i punkterna här ovanför.
 • Fordonet används för budsändning.
 • Fordonet används för inspektion.
 • Att du i övrigt kan bekräfta att uppställning är nödvändig för arbetets utförande.
 • Fordonet används i vissa verksamheter inom den offentliga sektorn.

Generellt gäller att fordonet ska ha en avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.