Checklista för dagvatten­utredning

Du som ska ansluta din verksamhet till kommunalt vatten och avlopp behöver göra en dagvattenutredning. Då behöver du presentera informationen enligt checklistan nedanför.

Dagvatten­utredningen ska innehålla information om

Dagvattenflöden före och efter exploatering i området

Dagvattenflödena får inte öka i samband med exploateringen. Flödena får inte överstiga avrinningen från motsvarande ett naturmarksområde (avrinningskoefficient 0-0,1).

Hur dagvattnet ska tas om hand nära källan i så öppna infiltrerande lösningar som möjligt

Beskriv hur dagvattenhanteringen bidrar till att leva upp till Enköpings kommuns dagvattenpolicy samt krav i detaljplan.

Tillgänglig mark för infiltration och/eller fördröjning

Ange hur stor del av dagvattnet ni planerar ska infiltreras och hur stora infiltrations-och/eller fördröjningsvolymer som kommer att krävas.

Planerade åtgärder för att fördröja dagvattnet

Beskriv fördröjningskapaciteten för varje åtgärd. Visa placering och flödesriktningar i en illustration.

Instängda ytor

Områden där det finns risk för att det kan samlas dagvatten som inte rinner av, så kallade instängda ytor.

Verksamhet i området

Beskriv exempelvis transporter av miljöfarliga ämnen och trafikmängd. Gör en bedömning om det finns behov av oljeavskiljare eller annan typ av säkerhetsåtgärd.

Hur verksamheten kommer att påverka miljökvalitets­normerna för recipienten

Redovisa vilka föroreningar som kommer att tillföras dagvattnet och i vilka halter samt hur det kommer att påverka recipienten.

Tänk också på att

  • Flödesberäkningar och dimensioneringar ska följa branschstandard (Svenskt vattens publikationer P110 och P105).
  • Hänsyn ska tas till kommande klimatförändringar genom att multiplicera flödena med en säkerhetsfaktor 1,25.
  • Flödeskraven ställs normalt i övergången från kvartersmark till allmän mark.