Ansök om inackorderingstillägg

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg. OBS! Glöm inte att även fylla i blanketten om anmälan av kontonummer.

Anmälan av kontonummer (utbetalning av inackorderingstillägg eller resebidrag)

Inackorderingstillägget utbetalas till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter direkt till eleven om inte annat meddelas till kommunen. För att betala ut inackorderingstillägget direkt till ett bankkonto måste du fylla i följande uppgifter. Det är viktigt att samma person som är mottagare av studiebidraget från CSN också står som mottagare av inackorderingstillägget.

Fyll i dina uppgifter i den här blanketten (pdf, 22.4 kB)

Bestämmelser om inackorderingstillägg

Sökanden ska vara född 1998 eller senare. Enligt skollagens 15 kap 32 paragrafen ska ekonomiskt stöd lämnas till de elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresa.

Följande kriterier gäller för att få inackorderingstillägg om du bor i Enköping

 • Eleven måste vara folkbokförd i Enköpings kommun.
 • Eleven måste gå på en gymnasieutbildning på annan ort som inte erbjuds i hemkommunen eller via samverkansavtal (se nedan).
 • Eleven studerar på heltid. Se förtydligande nedan.
 • Skolorten ligger utanför Enköpings kommun.
 • Restiden mellan hemmet och skolan överstiger 1,5 timmes enkel resa.

Går du någon av följande utbildningar får du inte inackorderingstillägg

(Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 15 kap 32 paragrafen och 16 kapitlet 47 paragrafen, så kallat ”frisök”.)

 • Barn- och fritidsprogrammet, årskurs 2 och 3
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet, årskurs 2 och 3
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet,
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Samtliga utbildningar som Enköping erbjuder via samverkansavtal med Uppsala kommun

Du får inte heller inackorderingstillägg om du valt en skola som arbetar enligt en annorlunda pedagogik eller som har egna inriktningar, specialiseringar, programfördjupningar eller individuella val som inte finns på hemorten.

Du får inte inackorderingstillägg om du går på en fristående gymnasieskola. Bidraget söks då från CSN.

Inackorderingstilläggets storlek

Enköpings kommun lämnar 1480 kronor i bidrag till elever som beviljas inackordering, fyra månader för höstterminen och fem månader för vårterminen.

Heltidsstudier

Att studera på heltid inom gymnasieskolan innebär att eleven förutsätts delta i all schemabunden undervisning som programmet omfattar.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. I dessa fall ska anmälan om de ändrade förhållandena göras skriftligt till adressen ovan. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Om eleven flyttar ska detta anmälas omgående till ovanstående adress.

Så ansöker du

Ansök om inackorderingstillägg så snart som möjligt i samband med att din utbildning startat. Nyintagna elever ska bifoga intyg från skolan. Ansökan ska förnyas varje läsår och ska ha kommit Enköping tillhanda senast 30 november för höstterminen och 30 april för vårterminen.

Fyll i blanketten och skicka den sedan till:

Enköpings kommun
Westerlundska gymnasiet
Box 915
745 25 Enköping

Beslut och information om utbetalning

Beslut om inackordering skickas till myndig elev alternativt till vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis den sista bankdagen i månaden, till det konto och den bank som uppges på anmälningsblanketten.