Ansök om tillstånd för minskad provtagning av dricksvattenkontroller

Om du vill utesluta parametrar elller minska provtagnings­frekvensen måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

För att få ett tillstånd beviljat

För att ett tillstånd ska beviljas måste du uppfylla vissa villkor. Som ansvarig för en dricksvatten­anläggning är det du som ska utreda om en del kan uteslutas i dricksvattenkontrollen.

Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2001:30 reglerar undantagen för begränsning eller borttagning av speciella parametrar.

Läs föreskrift LIVSFS 200:30 på Livsmedelsverkets webbplats

Ansök om tillstånd

För att få ett tillstånd måste du skicka en skriftlig ansökan till miljö- och byggnadförvaltningen på mejladressen miljoavdelningen@enkoping.se.

Din ansökan ska innehålla

  • verksamhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter
  • uppgift om vilken eller vilka delar du vill utesluta
  • faroanalys för den aktuella dricksvattentäkten med uppgift om varför du tror att det är sannolikt att dessa ämnen in kommer att finnas i din dricksvattentäckt
  • en förklaring till sånt som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det kan till exempel vara användning av processkemikalier, industrier eller avfallsstationer som ligger i närheten eller spridning av bekämpningsmedel.
  • provsvar enligt fastställt provtagningsprogram för de senaste tre åren.

Förut­sättningar för minskad undersöknings­frekvens

För att du ska få en minskad undersökningsfrekvens för en parameter vid normal eller utvidgad undersökning enligt avsnitt C i LIVSFS 2001:30 (ändrad genom omtryck LIVSFS 2017:2) måste du

  • visa via den fastlagda faroanalysen att inga ämnen eller mikroorganismer rimtligtvis kan förväntas försämra dricksvattnet.
  • visa att analyssvar för parametrarna, som tagits enligt fastlagt provtagningsprogram under minst tre år, är lägre än 60 procent av värdet som anges i bilaga 2 i LIVSFS 2001:30. Provtagningsplatserna ska vara representativa för hela vattenförsörjningsområdet.
  • alltid undersöka parametern E. coli enligt avsnitt A och enligt frekvensen som anges i avsnitt C, tabell II i LIVSFS 2001:30).

Om LIVSFS 2001:30 på Livsmedelsverkets webbplats

Om LIVVSFS 2017:2 på Livsmedelsverkets webbplats

Förut­sättningar för att ta bort parameter som ska undersökas

För att du ska få ta bort en parameter som normalt ska undersökas måste du

  • visa att analyssvar för parametern, som tagits enligt fastlagt provtagningsschema under minst tre år, är lägre än 30 procent av gränsvärdet som anges i bilaga 2 i LIVSFS 2001:30. Provtagningsplatserna ska vara representativa för hela vattenförsörjningsområdet.
  • faroanalysen bekräfta att människors hälsa skyddas från skadliga effekter av alla slags föroreningar i dricksvattnet.