Begäran om ned­grävning av självdött eller avlivat hästdjur

Det finns speciella riktlinjer för hur nedgrävning av hästdjur på egen fastighet ska ske. Därför måste kommunen godkänna platsen där du planerar att gräva ned hästdjuret.

Bifoga en tydlig karta som visar

  • planerad nedgrävningsplats
  • avståndet till eventuella vattentäkter och vattendrag
  • annat som är av skyddsvärt intresse, till exempel fornlämningar, stenmurar eller äldre träd.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din begäran.

Om våra taxor och avgifter