Ärenden bo, trafik och miljö

Visa alla
 1. Anmäl byggprojekt
 2. Anmäl hemkompostering
 3. Anmäl kontrollansvarig
 4. Anmäl misstänkt matförgiftning
  Till e-tjänst för Anmäl misstänkt matförgiftning
 5. Anmäl olovligt byggande
 6. Anmäl uppläggning av muddermassor
 7. Anmälan till lägenhetsregistret - flerbostadshus inklusive specialbostäder
 8. Anmälan till lägenhetsregistret - småhus inklusive fritidshus
 9. Anslut vatten och avlopp till Attefallshus
 10. Ansök om att ansluta till vatten och avlopp
 11. Ansök om att ta ner träd och buskar
 12. Ansök om bidrag för anpassat fordon
 13. Ansök om blomlådor på gatan
 14. Ansök om bygglov
 15. Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial från avloppsanläggning
 16. Ansök om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde
 17. Ansök om dispens från slamtömning
 18. Ansök om dispens för eldning av trädgårdsavfall
 19. Ansök om friköp av tomt
 20. Ansök om färdtjänst
 21. Ansök om förhandsbesked
 22. Ansök om förmultnings- och förbränningstoalett och kompostering av latrin
 23. Ansök om installation av minireningsverk
 24. Ansök om lyfthjälp i trappa
 25. Ansök om marklov
 26. Ansök om parkeringstillstånd
 27. Ansök om riksfärdtjänst
 28. Ansök om rivningslov
 29. Ansök om strandskyddsdispens
 30. Ansök om tillstånd för enskilt avlopp
 31. Ansök om tillstånd för värmepump
 32. Ansök om villkorsbesked
 33. Ansök om vägbidrag
 34. Avtal för att anlägga avlopp på annans mark
 35. Begär slutbesked
 36. Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur
 37. Beställ lovkarta
 38. Beställ nybyggnadskarta
 39. Beställ utstakning eller lägeskontroll samt behörighet
 40. Boka tid för arbetsplatsbesök eller slutsamråd
  Till e-tjänst för Boka tid för arbetsplatsbesök eller slutsamråd
 41. Boka tid med bygglovshandläggare
  Till e-tjänst för Boka tid med bygglovshandläggare
 42. Cistern och rörledningar som tas ur bruk
 43. Driftsjournal Ecobox F3
 44. Driftsjournal Green Rock
 45. Driftsjournal för minireningsverk med fosforfällning
 46. Driftsjournal minireningsverk fosforfälla
 47. Entreprenörsrapport
 48. Felanmäl gång- och cykelvägar
  Till e-tjänst för Felanmäl gång- och cykelvägar
 49. Felanmäl vägar
  Till e-tjänst för Felanmäl vägar
 50. Färdtjänst i annan kommun
 51. Grannintyg för avloppsanläggning
 52. Granska dina byggärenden och handlingar
  Till e-tjänst för Granska dina byggärenden och handlingar
 53. Installera cistern
 54. Klagomål inom- och utomhusmiljö
 55. Komplettera pågående byggärende
  Till e-tjänst för Komplettera pågående byggärende
 56. Lämna synpunkter på byggärende
  Till e-tjänst för Lämna synpunkter på byggärende
 57. Ta del av beslut som granne och sakägare
  Till e-tjänst för Ta del av beslut som granne och sakägare
 58. Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig
  Till e-tjänst för Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig
 59. Tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan
 60. Överlåt tomträtt vid försäljning