Så handlägger vi ett klagomål på störningar i miljön

Här berättar vi kort om hur vi får in ett klagomål på störningar i miljön.

När ditt klagomål kommer in

När vi har tagit emot din klagomålsblankett kontaktar vi fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som du tycker har orsakat störningen. Den som klagomålet riktar sig till får en kopia på klagomålsblanketten och har ett par veckor på sig att skicka en en svarsblankett.

När vi får svarsblanketten tar vi del av synpunkterna och gör en bedömning om klagomålet är befogat och om vi ska fortsätta att handlägga ärendet med stöd i miljöbalken. 

Förut­sättningar för handläggning 

  • Klagomålet måste gälla ett område som vi har tillsyn över. Miljöbalken (1998:808) är den lagstiftning som styr vårt arbete. Fastighetsägaren och de som driver en verksamhet ska ha kunskap om hur deras verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. De ska också kunna visa att de gjort nödvändiga åtgärder för att verksamheten inte ska orsaka olägenheter.
  • Störningen (olägenheten) som du upplever ska utgöra hälsorisk. Lagstiftningen i miljöbalken definierar olägenhet för människors hälsa som "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".
  • Störningen ska vara pågående. Klagomål på störningar som pågått tidigare, men upphört, handläggs inte.

Frågor vi inte handlägger

Du kan vara anonym

Du kan lämna in klagomålet anonymt, men då kan det bli svårare att utreda och vi kan inte återkoppla till dig vad som händer i ärendet.