Halkbekämpningspolicy för gatukontoret i Enköping

Gatukontoret har ansvar för underhållet av

  • gator och andra allmänna platser inom fastställd detaljplan
  • allmän väg ifall kommunen förordnats som väghållare
  • enskild väg som kommunen övertagit ansvaret för

För de olika punkterna finns det lagar som reglerar ansvaret för vinterväghållningen dvs. åtgärder som behövs på
grund av de speciella förhållanden som råder vintertid. Exempel på åtgärder är snöröjning, bortforsling av snö,
halkbekämpning och upptagning av sandningssand.
Ett problem alla kommuner står inför är hur stora resurser som skall ställas till förfogande för
vinterväghållningen. Det är viktigt att kommunen har bra organisation och en väl uppbyggd beredskap sett i
förhållande till förväntat väder, aktuell årstid och aktuell tidpunkt på dygnet.

Gata

Inom stadsplanelagt område är det enligt 18 § renhållningslagen kommunen som är skyldig att sköta
vinterväghållningen på gata och allmän plats. Gäller ej allmän väg som staten är väghållare för. Rätten att ålägga
fastighetsägarna skötseln av vinterväghållningen på gångbanor eller annat utrymme som behövs för gångtrafik
utanför fastigheten återfinns i 19 § renhållningslagen. ( Se beslut av kommunfullmäktige den 21 december 1995
om ”allmänna lokala föreskrifter för gångbanerenhållning inom Enköpings kommun”)


Allmän väg

Har kommunen förordnats som väghållare för allmän väg så ansvarar den för vinterväghållningen enligt
väglagen och vägkungörelsen. Enligt vägkungörelsen ska snöröjning och halkbekämpning utföras i den mån det
behövs för att hålla vägen lättframkommlig för fordons- och gångtrafik. Dock med den självklara begränsningen
att det ibland kan ta tid innan vägen kan snöröjas eller halkbekämpas.


Enskild väg

Vid enskild väg där kommunen tagit över ansvaret för väghållningen säger 3 § lagen om enskilda vägar att
vägbanan ska hålla erforderlig bredd och vara fri från hinder av snö och is.

Enköpings kommun

Enköpings vintersäsong, räknat i antal dagar, omfattas i genomsnitt av 125-140 dagar per år. Av dessa dagar är
antalet halkdygn cirka 50-70 dygn per säsong, det vill säga nästan vartannat dygn måste halkbekämpning
utföras.
Enligt gatukontorets produktionsmål ska efter påkallat behov snöröjning och halkbekämpning av huvudnätet
vara genomförd inom 6 timmar efter det har slutat snöa. Övriga gator och vägar skall vara åtgärdade inom 12
timmar efter det har slutat snöa.
Huvudnätet består av bussgator och genomfartsgator som Salavägen- Dr. Westerlundsgata och BangårdsgatanStockholmsvägen. Dessa gator plus ett antal GC-vägar har högsta prioritet gällande snöröjning och
halkbekämpning. Till övrigt räknas lokalgator och resterande GC-vägar.


Metoder

Mekanisk halkbekämpning utförs i Enköping genom spridning av sandningsmakadam på vägbanan. Sanden ökar
friktionen mellan vägbanan och fordonshjul. Sandningsmakadam är en helt krossad produkt, ett fraktionsmaterial
som är uppdelade i fraktionen 2-4 mm för användning i innerstaden och villaområden samt en fraktion 4-8 mm
som används i villaområden då ett tunt snötäcke täcker gatan.
Kemisk halkbekämpning (saltning) utförs endast på gata som trafikeras av buss och endast då det råder svår
frost- och ishalka.
Vid temperaturer under -8° används i vissa situationer en kombination av mekanisk och kemisk halkbekämpning
för att binda sandningsmakadamet till vägbanan. Denna handling kallas punkt insatser och används vid
trafiksignaler, gatukorsningar och i backar.