Gatukontoret har ansvar för underhållet av:

För de olika punkterna finns det lagar som reglerar ansvaret för vinterväghållningen dvs. åtgärder som behövs på grund av de speciella förhållanden som råder vintertid. Exempel på åtgärder är snöröjning, bortforsling av snö, halkbekämpning och upptagning av sandningssand

Ett problem alla kommuner står inför är hur stora resurser som skall ställas till förfogande för vinterväghållningen. Det är viktigt att kommunen har bra organisation och en väl uppbyggd beredskap sett i förhållande till förväntat väder, aktuell årstid och aktuell tidpunkt på dygnet.

Gata

Inom stadsplanelagt område är det enligt 18 § renhållningslagen kommunen som är skyldig att sköta vinterväghållningen på gata och allmän plats. Gäller ej allmän väg som staten är väghållare för. Rätten att ålägga fastighetsägarna skötseln av vinterväghållningen på gångbanor eller annat utrymme som behövs för gångtrafik utanför fastigheten återfinns i 19 § renhållningslagen. ( Se beslut av kommunfullmäktige den 21 december 1995 om ”allmänna lokala föreskrifter för gångbanerenhållning inom Enköpings kommun”)

Allmän väg

Har kommunen förordnats som väghållare för allmän väg så ansvarar den för vinterväghållningen enligt väglagen och vägkungörelsen. Enligt vägkungörelsen ska snöröjning och halkbekämpning utföras i den mån det behövs för att hålla vägen lättframkommlig för fordons- och gångtrafik. Dock med den självklara begränsningen att det ibland kan ta tid innan vägen kan snöröjas eller halkbekämpas.

Enskild väg

Vid enskild väg där kommunen tagit över ansvaret för väghållningen säger 3 § lagen om enskilda vägar att vägbanan ska hålla erforderlig bredd och vara fri från hinder av snö och is.

Enköpings kommun

Enköpings vintersäsong, räknat i antal dagar, omfattas i genomsnitt av 125-140 dagar per år. Av dessa dagar är antalet halkdygn cirka 50-70 dygn per säsong, det vill säga nästan vartannat dygn måste halkbekämpning utföras.

Enligt gatukontorets produktionsmål ska efter påkallat behov snöröjning och halkbekämpning av huvudnätet vara genomförd inom 6 timmar efter det har slutat snöa. Övriga gator och vägar skall vara åtgärdade inom 12 timmar efter det har slutat snöa.
Huvudnätet består av bussgator och genomfartsgator som Salavägen- Dr. Westerlundsgata och BangårdsgatanStockholmsvägen. Dessa gator plus ett antal GC-vägar har högsta prioritet gällande snöröjning och halkbekämpning. Till övrigt räknas lokalgator och resterande GC-vägar.

Metoder

Mekanisk halkbekämpning utförs i Enköping genom spridning av sandningsmakadam på vägbanan. Sanden ökar friktionen mellan vägbanan och fordonshjul. Sandningsmakadam är en helt krossad produkt, ett fraktionsmaterial som är uppdelade i fraktionen 2-4 mm för användning i innerstaden och villaområden samt en fraktion 4-8 mm som används i villaområden då ett tunt snötäcke täcker gatan. Kemisk halkbekämpning (saltning) utförs endast på gata som trafikeras av buss och endast då det råder svår frost- och ishalka.

Vid temperaturer under -8° används i vissa situationer en kombination av mekanisk och kemisk halkbekämpning för att binda sandningsmakadamet till vägbanan. Denna handling kallas punkt insatser och används vid trafiksignaler, gatukorsningar och i backar.