Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

När du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad behöver kommunen göra en utredning för att avgöra om du kan få det.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Du som behöver ha ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska uppfylla följande krav:

  • vara folkbokförd i kommunen
  • ha en stor och varaktig funktionsnedsättning som kraftigt påverkar förmågan att gå.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd även om du inte själv kör bilen

I undantagsfall kan även du som inte själv kör bilen få ett parkeringstillstånd. Utredningen utgår alltid från vilken gångförmåga du som passagerare har. Det beror också på om du själv kan invänta föraren medan den parkerar bilen. Annars ska föraren följa de vanliga trafikreglerna och lämna dig som passagerare nära ditt mål. Därefter ska föraren parkera bilen på en vanlig parkeringsplats.

Tidsbegränsat

Parkeringstillståndet är tidsbegränsat. Det innebär att du kan få parkeringstillstånd från 6 månader upp till högst fem år. Sedan får du göra en ny ansökan.

Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta kommunen för att få mer information om i vilka länder tillståndet gäller.

Placera parkerings­tillståndet på vindrutans insida, väl synligt utifrån. Parkerings­tillståndet ger dig rätt att parkera

  • på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning och under högst den tid som finns angiven på platsen
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar
  • under högst 3 timmar i följd där parkering är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera där det är förbjudet att stanna eller på platser som är avsedda för ett visst ändamål eller fordonsslag, till exempel en vändzon, lastzon, taxizon eller parkeringsplats för buss eller lastbil.  Parkerings­tillståndet gäller inte heller på huvudled, med undantag om det finns ett särskilt vägmärke som visar att det är tillåtet att parkera. På gårdsgator gäller parkerings­tillståndet bara på särskilda parkerings­platser.

Parkeringstillståndet gäller inte på privat mark, till exempel i parkeringshus. Kontakta markägaren för att höra vad som gäller.

Ingen parkeringsavgift i Enköping

Inom Enköpings kommun får du parkera på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Om du besöker en annan kommun behöver du ta reda på vad som gäller i just den kommunen.

Hantering av personuppgifter för parkeringstillstånd

För att vi ska kunna fatta beslut om din ansökan behandlar vi de personuppgifter som du och din läkare har lämnat till oss. Vi sparar uppgifterna så länge du har parkeringstillståndet och därefter i ytterligare fem år. Uppgifter som rör dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden eller som har en medfödd intellektuell funktionsnedsättning sparar vi i
vårt arkiv för forskning. I det här ärendet är det tekniska nämnden som ansvarar för att vi hanterar dina personuppgifter på rätt sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få kopior på dem. Denna rätt kallas rätt till tillgång. Den får du utöva när som helst utan kostnad, men med rimliga intervaller.

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att be om att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt om att be om att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli glömd).

Du har också rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Begränsa betyder att vi bara får behandla personuppgifterna för vissa avgränsade syften. Det kan vara fallet när du har begärt en radering eller en rättelse och du vill att vi begränsar behandlingen till dess att en prövning är klar.

I vissa fall har du också rätt att få dina uppgifter flyttade, så kallad dataportabilitet.

Om nämnden fattar ett beslut om dina personuppgifter och beslutet går dig emot, har du rätt att få ett beslut om det som du kan överklaga till förvaltningsdomstol.

Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål. De är tillsynsmyndighet. Du kan också ha rätt till skadestånd om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.

Vi delar dina uppgifter med andra

Vi delar följande personuppgifter med det vaktbolag som sköter parkeringsövervakningen: kortets serienummer, födelseår, kön och om du är förare eller passagerare. Övriga uppgifter lämnar vi endast ut på begäran till polisen. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att de hanterar personuppgifterna på det sätt som styrs av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. Den lagliga grund vi använder i det här fallet kallas myndighetsutövning.