Inbjudan till samråd om Enköpingsån

Publicerad 2020-05-12

Enköpings kommun bjuder in allmänheten till samråd i frågor som rör Enköpingsån i centrala staden.

Samrådet är ett led i arbetet med Klosterparken och dämmet i Drömparken. Klosterparkens kanter behöver stabiliseras på grund av sprickbildningar och erosion. I samband med stabiliseringen kommer en eller flera bryggor anläggas vid Klosterparken och delar av Enköpingsån muddras.

Utöver dessa åtgärder planeras även befintligt dämme vid Drömparken att ersättas med ett nytt dämme kombinerat med en fiskpassage.

Samråd inför tillståndsansökan

För att genomföra dessa åtgärder planerar Enköpings kommun att söka tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.

Samrådet är till för att ge allmänhet, myndigheter och intresseorganisationer möjlighet att komma med synpunkter på planerade åtgärder.

Inför tillståndsansökan genomförs nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken med Länsstyrelsen i Uppsala län, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda.

Mer information

Mer information finns på: www.enkoping.se/samrad

Vill du beställa samrådsunderlag eller få svar på dina frågor, kontakta Maren Eiane, tel. 010-722 95 97 eller e-post: maren.eiane@wsp.com

Synpunkter skickas senast 31 maj 2020 till:

WSP Sverige AB,

Att: Maren Eiane

Arenavägen 7

121 88 Stockholm-Globen

eller via e-post: maren.eiane@wsp.com alternativt via formulär på www.enkoping.se/samrad

Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas ansökan.

Enköping