ENA Energi får betala bygg­sanktions­avgift

Publicerad 2019-04-04

Den 3 april beslutade miljö- och byggnads­nämnden om en bygg­sanktionsavgift för att ha påbörjat en nybyggnation utan att ha fått ett startbesked.

Som myndighet ska miljö- och byggnads­nämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att tro att plan- och bygglagen och tillhörande föreskrifter inte följs. Det är en viktig kvalitetskontroll.

I november förra året kontaktade kontrollansvarig för bygget bygg­avdelningen och meddelade att byggherren, ENA Energi, hade påbörjat nybyggnationen i form av schaktning och pålning utan att ha fått ett startbesked. Miljö-och byggnadsnämnden gjorde en tillsyn i januari och kunde konstatera att det stämde.

– Vi har ett myndighetsansvar och enligt lag ska vi ta ut en bygg­sanktionsavgift när en lag­överträdelse sker, säger Jan Fredriksson som är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

– Hela processen bygger på att alla parter tar ansvar för sin del och att det är byggherren som har ansvaret och tar konsekvenserna.

– Vi på ENA Energi har haft brister i samordningen i detta projekt. Det är beklagligt, vi håller nu på och ser över och ändrar på våra rutiner för att detta inte ska hända igen, säger Jan Hannebo som är ordförande i ENA Energis styrelse.

Vad är en byggsanktionsavgift?

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har skett med avsikt eller av oaktsamhet. Eftersom den avgiftsskyldige kan slippa byggsanktionsavgift genom rättelse är den inte enbart en administrativ påföljd. Avgiften fungerar också som ett påtrycknings­medel och är därmed ett komplement till övriga möjligheter att ingripa.

Källa: Boverkets webbplats

Vid frågor, kontakta:

Jan Fredriksson (C)
Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
Telefon: 0171-62 65 89

Jan Hannebo (M)
Ordförande ENA Energi AB
Telefon: 070-873 74 45

Enköping

Foto: Jessica Lindegren