Egna processer i fokus

Publicerad 2019-02-06

Samhällsbyggnadsförvaltningens besparingsförslag handlar till stor del om att effektivisera administrationen och minska kostnadsutvecklingen.

I samband med kommunens övergripande besparingsarbete presenterar samhällsbyggnadsförvaltningen förslag som ska påverka kostnadsutvecklingen långsiktigt. Sammantaget beräknas förslagen ge en ekonomisk effekt på omkring tre miljoner kronor år 2020.

Interna processer och effektiviseringar

– Vi kommer först och främst att titta på våra egna processer så att de innehåller smarta arbetssätt och att vi har det digitala stöd vi behöver för att förenkla och effektivisera arbetet, framför allt arbetet med administrationen, säger Gunilla Fröman, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Minskad kostnadsutveckling

Eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen också levererar tjänster till andra förvaltningar tillfaller ungefär hälften av besparingseffekten de berörda förvaltningarna. Att leverera mat till omvårdnadsboenden är en sådan tjänst.

– Vi har tittat på hur vi ska prioritera vårt uppdrag med matleveranser till våra omvårdnadsboenden. Besparingar ska inte drabba dessa kunder, säger Gunilla Fröman.

Istället finns det ett förslag om att stänga restaurangverksamheten på helgerna på Ljunggårdens omvårdnadsboende. Under helgerna besöks restaurangen av ett fåtal lunchgäster från närområdet. Kunderna är alltså inte boende på omvårdnadsboendet. Dessa gäster kommer i så fall kunna hämta en varm matlåda i Ljunggårdens kök.

Ett annat sätt att se över kostnaderna är att färdtjänstresenär får ta med en medföljande resenär till en kostnad av 40 kronor inom kommunens gränser. Är man beviljad ledsagare enligt färdtjänstlagen gäller inte denna avgift.

Uppföljning av beslutade styrdokument

Kommunfullmäktige har beslutat om en trafikstrategi och parkeringspolicy för en bättre trafikmiljö i Enköpings tätort. Förvaltningen arbetar därför med en genomförandeplan där åtgärder ska genomföras i flera steg. I samband med besparingsförslagen blev de ekonomiska konsekvenserna av genomförandeplanen aktuell att ta med även om effekten syns först 2021.

Planen ska också genomföras i förhållande till övriga planer för centrums utveckling och målet med att bli årets stadskärna år 2025. I parkeringspolicyn är principen att det ska finnas goda parkeringsmöjligheter för stadens besökare.

Vi ska förbättra rutinerna för P-övervakningen i centrum så att den blir konsekvent och skapar en god trafikmiljö. Sammantaget beräknas detta ge intäkter för 2020-2021.

Enköping