Taxor och avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Du som äger en fastighet och är ansluten till det kommunala vatten- eller avloppsnätet betalar både en fast årlig avgift och för hur mycket du gör av med.

Va-fakturan

Avgiften för vatten och avlopp innehåller både fasta och löpande delar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten kan vara vatten som spolats i toaletten, från dusch, tvättmaskin eller från disken.

Du betalar för fyra månader i taget. Du kommer att få din faktura i april, augusti och december.

Förklaring av fakturan

Bild exempel på va-faktura. Se beskrivning efter bilden.

1. Förbrukning vatten och spillvatten

Här ser du hur mycket vatten och spillvatten du har använt. Mätarnumret står på din vattenmätare. Årsförbrukningen utgår ifrån hur mycket vatten du använde förra året.

a) Faktisk förbrukning

På den här raden står hur mycket du faktiskt använde under den förra perioden.

b) Beräknad förbrukning

På den här raden har vi utgått från din avläsning och beräknat hur mycket vatten du kommer att använda under den kommande perioden utifrån din nya årsförbrukning.

2. Fast avgift vatten och spillvatten

Du betalar också en fast avgift för ditt vatten och spillvatten. Spillvatten är det vatten som spolas från din bostad såsom toalett, dusch eller diskmaskin. Avgiften betalas av alla och täcker kostnader för vatten- och reningsverk, personal, administration, planering och fakturering.

3. Fast avgift dagvatten

Du betalar också en fast avgift för dagvatten som är det regnvatten som rinner från ditt tak eller från dränering ner i dagvattenledningarna. Du betalar också för att vattnet på gatan ska kunna rinna ner i brunnar och ledas vidare i ett dagvattennät.

Avgifter, va-taxan och bestämmelser

Du som äger en fastighet som är ansluten till det kommunala vatten- eller avloppsnätet betalar en avgift till kommunen. Inför 2023 har avgifterna höjts med 5 procent.

Va-taxan

Avgiften beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Årlig avgift för en villa

De flesta villor inne i tätorterna är anslutna till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Avgiften är uppdelad i tre fasta delar och en rörlig del. Den rörliga delen kan du själv påverka eftersom du betalar för det vatten du förbrukar. Du som äger en villa betalar följande avgifter:

 • Det vatten som du använder: 32,58 kronor per kubikmeter
 • Fast avgift för vatten och spillvatten: 4 544 kronor per år
 • Fast avgift för dagvatten för en fastighet: 534 kronor per år
 • Fast avgift för dagvatten för del av gata: 326 kronor per år

En normalvilla förbrukar 150 kubikmeter vatten. Den totala årliga avgiften för normalvillan blir då 10 291 kronor för 2023.

Varje år behöver va-taxan höjas

Kommunens reningsverk, pumpstationer och vattenledningar är i stort behov av renovering. Dessutom står vi inför många investeringar, till exempel fler pumpstationer och att vi ska öka takten på att byta ut gamla ledningar för att undvika läckor och problem med vattenkvaliteten.

Vi planerar också för ett nytt reningsverk för avloppsvatten och nya anläggningar för vårt dricksvatten.

Höjningen sker över lång tid

Eftersom behovet av investeringar är stort och höjningen inte ska bli alltför smärtsam har vi slagit ut de beräknade kostnaderna över en tioårsperiod. Över en tioårsperiod kommer taxan att behöva fördubblas.

Enköping växer

I takt med att Enköping växer med nya verksamheter och bostadsområden behöver vi nya vatten- och avloppsledningar och pumpstationer. Under 2022 har vi bland annat förnyat ledningar i Romberga, Västerleden, Kungsgatan och Hantverkaregatan.

Höjda lagkrav påverkar taxan

Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening skärpts. Det är en av flera anledningar till att kommunen nu planerar bygga ett nytt reningsverk.

Vi planerar för en ny långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning i framtiden. I oktober 2019 skrevs en avsiktsförklaring där Enköpings kommun ska samarbeta med Västerås om vårt framtida dricksvatten. Under 2023 fortsätter vi planera och projektera den nya dricksvattenförsörjningen.

Va-taxan är lagstyrd

Va-verksamheten får enligt va-lagstiftningen inte gå med vinst. Det är bara nödvändiga kostnader som får belasta va-taxan.

Allmänna bestämmelser (ABVA)

I Enköpings verksamhetsområden för vatten och avlopp gäller "Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" (ABVA). Det är ett dokument som har beslutats av kommunfullmäktige. Där finns information om dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Enköpings kommun.

Kostnader för att ansluta kommunalt vatten och avlopp

För att din fastighet ska få tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en avgift till kommunen. Avgiften går till att täcka kommunens kostnader för att bygga ut nätet. Avgifterna gäller för 2023.

Avgifter

Du som äger en fastighet betalar i de flesta fall följande avgifter när kommunen bygger ut vatten och avlopp till din fastighet.

 • Kommunen drar fram ledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten: 44 125 kronor
 • Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten: 33 093 kronor
 • Antal lägenheter*: 33 093 kronor per lägenhet
 • Tomtyta: 50 kronor per kvadratmeter**

* Se förklaring av lägenhet i ordlistan längre ner.

** Om du har en väldigt stor tomt behöver du i vissa fall inte betala för alla kvadratmeter. Avgifter för tomtyta kan inte bli större än summan av de andra tre avgifterna.

Exempel med en villa

Det här exemplet gäller för en villa med 800 kvadratmeter tomtyta, som vill ansluta sig till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten och drar fram ledningar till förbindelsepunkterna.

 • Ledningar till förbindelsepunkter: 44 125 kronor
 • Förbindelsepunkter: 33 093 kronor
 • En lägenhet: 33 093 kronor
 • Tomtyta: 800 x 50 = 40 000 kronor

Anläggningsavgiften för 2023 blir då 150 311 kronor.

Ordlista

 • Dagvatten är till exempel regnvatten, dräneringsvatten och smältvatten.
 • Förbindelsepunkt är där fastighetens ledningar möter kommunens vatten- och avloppsnät.
 • Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.
 • Spillvatten är avloppsvatten från till exempel toalett, dusch och kök.