Tillstånd för värmepump

Om du är intresserad av att skaffa en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Om du installerar en tillståndspliktig värmepumpsanläggning utan tillstånd från kommunen måste du betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Grannarnas godkännande

Du behöver inte dina grannars godkännande, men vi skickar din ansökan till de grannar som vi bedömer vara berörda. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall, därför kan det vara bra att informera dina grannar i förväg om dina planer. Vi försöker ta hänsyn till alla yttranden som kommer in, men grannar måste inte ge sitt godkännande för att vi ska kunna bevilja tillstånd. I de flesta fall får du borra där du har planerat om grannarna fortfarande har möjlighet att borra på sin tomt

Handläggningstid

När vi har fått in en komplett ansökan är vår handläggningstid upp till sex veckor. Var noga när du fyller i ansökningsblanketten så att din ansökan är komplett. Om vi behöver begära en komplettering tar handläggningen längre tid. Om handläggningen tar längre tid än två timmar som är normalt riskerar du få betala för den extra nedlagda tiden.

Anmälan av installation av luftvärmepumpar

Installation av luftvärmepumpar, som till exempel luft-luft-värmepumpar och luft-vatten-värmepumpar behöver du inte anmäla. ​De senaste åren har marknaden för luft-luftvärmepumpar ökat kraftigt. Dessa värmepumpar bör alltid installeras av ett certifierat företag men du behöver inte göra någon anmälan till kommunen.

Du kan behöva ansöka om bygglov för fasadändring om du ska komplettera eller ändra byggnadens yttre.

Placering av energibrunn eller jordvärme­anläggning

Om du borrar för bergvärme är det viktigt med skyddsavstånd. Du ska ha minst 20 meter till grävd vattenbrunn, 30 meter till borrad vattenbrunn, 20 meter till andra energibrunnar och 30 meter till avloppsanläggning. Dessutom gäller för jordvärme 20 meter till enskild vattentäkt och 10 meter till avloppsanläggning.

Inom kommunens inre vattenskyddsområde är det normalt inte tillåtet att installera berg- eller ytjordvärme. Inom det yttre vattenskyddsområdet finns även vissa restriktioner som kan försvåra en ansökan. Du bör även kontrollera om marken där du planerar att borra eller gräva är förorenad. Detta kan du göra via kommunens karttjänster.

Anlita certifierade brunnsborrare

Du måste anlita en certifierad brunnsborrare. På webbplatserna SP Certifiering och INCERT finns information om utfärdade certifikat och kontaktuppgifter. Ett installationsföretag kan ofta hjälpa till med både ansökan och kontakter med brunnsborrare.

När du ska installera sjövärmepump

Du kan behöva tillstånd för vattenverksamhet för sjövärme. Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län innan du planerar att installera en sjövärmepump. Bottenförankringen är mycket viktig. Kollektorslangen ska förses med tyngder och ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Anläggningen måste vara tydligt skyltad, både från land och vatten. Som sökande måste du själv inhämta medgivande från markägare och sjö- eller vattenägare när du tänker inrätta del av anläggningen utanför den egna fastigheten.

Ledningskollen.se visar var du kan borra och gräva

I gratistjänsten ledningskollen.se kan du märka ut var du ska borra och gräva, till exempel på en karta. Ledningskollen.se skickar din fråga vidare till de ledningsägare som kan ha ledningar i området.

Kostnad för ansökan om tillstånd

För ansökan om tillstånd för bergvärme och ytjordvärme för ett enfamiljshus tar vi ut en avgift för två timmars handläggningstid. För övriga anläggningar betalar du för de antal timmar som handläggningen tar.

Vad som ska skickas med i din ansökan

Exempel på situationsplan för bergvärme. Kontakta kommunen för hjälp.

Till ansökan måste du bifoga en situationsplan som visar:

 • var byggnader och fastighetsgränser finns
 • planerad placering av energibrunn, jord- eller sjövärmeslingor
 • egen och grannars vattenbrunnar inom 50 meter från energibrunnen, jord- eller sjövärmeanläggningen. Ange också om brunnen är grävd eller borrad.
 • egen och grannars avloppsanläggningar inom 50 meter från energibrunn eller jord- eller sjövvärmeanläggning
 • var andras energibrunnar och värmeslingor är placerade, om de finns inom 50 meter från planerad anläggning.

Om du känner dig osäker på vad som ska finnas med i situationsplanen kan vi hjälpa dig.

Processen för ansökan om värmepump

 1. Du vill installera en värmepump och ansöker om tillstånd från kommunen.
 2. Du ansöker om tillstånd för värmepump
 3. Vi tar emot din ansökan, registrerar ärendet och utser en handläggare.
 4. Handläggaren granskar ansökan din ansökan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering. Handläggaren undersöker om ärendet behöver skickas på remiss. Om ditt borrhål ska placeras närmare än 10 meter från grannens fastighet, måste vi hämta in grannens synpunkter. Grannen har två veckor på sig att svara på remissen.
 5. Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om du ska få tillstånd eller inte för din värmepump. Vi skickar beslutet till adressen som du har angett i ansökan. Vi skickar en kopia på beslutet till installationsbolaget, borrföretaget och till eventuell remissinstans/granne.
 6. Strax efter att vi har beslutat om tillstånd, skickar vi en faktura på avgiften.