Inom området vatten och avlopp används ett antal begrepp som du behöver känna till när du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Verksamhets­område

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och/eller avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Utifrån lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) avgör kommunen vilka områden som ska vara verksamhetsområde. Det är fullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller för anslutningen.

ABVA

ABVA betyder "Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) i Enköpings kommun". Det är ABVA:n som bestämmer kommunens och kundernas rättigheter och skyldigheter mot varandra inom ett verksamhetsområde.

Förbindelse­punkt

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas ihop med kommunens ledningar. Vi meddelar dig förbindelsepunktens placering så fort den är klar. Alla installationer innanför förbindelsepunkten är fastighetsägarens ansvar. Undantag gäller för vattenmätare och för de som har en pumpstation för lågtrycksavlopp.

Servisledning

Servisledningen är fastighetens ledning fram till förbindelsepunkten. Du får själv bekosta och bygga vatten- och avloppsledningarna från huset fram till förbindelsepunkten. För detta krävs en bygganmälan. Kontakta kommunens kontaktcenter för information om bygganmälan.

Vatten- och avloppstaxa

Det är en avgift som alla anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar. Den består av en fast och en rörlig del där den rörliga beror på hur mycket vatten du förbrukar. Avgiften ska täcka kostnaden för vattnet, men också för underhåll av ledningar, utbyggnad av ledningar, underhåll av reningsverket med mera.

Va-taxan innehåller också en anläggningsavgift som berör dig som till exempel bor i ett nytt område där husen inte varit anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet tidigare.

Vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Den ska du läsa av på hösten varje år och rapportera in resultatet till kommunens vatten- och avloppsavdelning.