Kart- och GIS-tjänster

Vi kan ta fram många olika kartor och göra geografiska analyser. Här beskriver vi kort vad kartorna visar.

Förrättnings­karta

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter inom en viss lantmäteriförrättning. Kartan visar bland annat koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna. Förrättningar handläggs av lantmäteriet.

Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kan du kontakta lantmäteriet eller kart- och GIS-avdelningen på Enköpings kommun.

Lovkarta

​En lovkarta visar var på tomten det redan finns byggnader. Den visar var du får och inte får bygga något samt anslutande vägar. Område som du inte får bygga på kallas för prickmark.

Nybyggnads­karta

En nybyggnadskarta visar bland annat fastighetsgränser, höjdinformation, befintliga vägkanter och anslutningspunkter för vatten och avlopp (VA). Den innehåller även planbestämmelser för aktuell fastighet och information om servitut.

Geografiska analyser (GIS)

Vi kan ta fram kartor med anpassat innehåll och utseende. Vi kan även göra analyser av geodata eller annan data som presenteras i tabeller, rapporter eller på karta. Till exempel kan vi visa på kartan var strandlinjen har gått under årens lopp. 

Grundkarta

Grundkarta är ett utdrag ur primärkartan vid ett visst tillfälle. Grundkartan används som underlag för detaljplaner. Kartan innehåller samma information som primärkartan, men kompletteras med information från eventuella tidigare detaljplaner inom området. I en grundkarta finns alltid höjdinformation och fornlämningar redovisade.

Gränsvisning

En gränsvisning är inte någon fastighets­rättslig åtgärd, men om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gräns­markeringarna.

Om vi inte hittar någon gränsmakering

Där vi inte återfinner någon gränsmarkering markerar vi med träläkt eller färgmarkering. En gränsutvisning innebär aldrig att man får nya gränsrör. Gränsen visas ut baserat på uppgifter i handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning. Detta innebär att det inte är något nytt beslut om gränsens läge som fastslås.

Om gränser saknas

I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalité eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäkert och en exakt gränsvisning svår att genomföra. Vid behov av ett fastställande av gränsens exakta läge kan då en fastighetsbestämning alternativt en särskild gränsutmärkning göras i stället för gränsvisning.

För dessa typer av myndighetsutövning hänvisas till Lantmäteriet.

Ortofoton

Ortofoton är skalriktiga flygfotografier i färg som finns tillgängliga över hela kommunen. Tätorterna fotograferades 2014. Ortofoton kan med fördel kombineras med andra digitala kartor för att ge ytterligare information om det aktuella området. Exempelvis kan ortofoton kombineras med fastighetsgränser. 

Primärkarta

Primärkarta är en storskalig karta som redovisar grundläggande förhållanden på marken. Den visar fastighetsgränser, byggnader, vägkanter och höjder. Den kan levereras i både analogt och digitalt format. Primärkartan finns i Enköping, Grillby, Lillkyrka, Fjärdhundra, Hummelsta, Skolsta, Hjälsta, Ekolsund ochi Örsundsbro.