Att göra läges­kontroll

En lägeskontroll innebär att byggnadens läge kontrolleras så det överensstämmer med bygglovet. Här är våra anvisningar för att göra lägeskontrollen och hur du rapporterar resultatet. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift på 1 000 kronor exklusive moms för prövning av kompetens.

Koordinat­system/höjd­system

Använd koordinatsystemet SWEREF 99 16 30 och höjdsystemet RH 2000.

Mätfiltyper som vi tar emot

Använd följande mätfiltyper:

 • dwg/dxf
 • top/topx
 • geo
 • pxy
 • csv
 • shape.

Ritningsfiltyper som vi tar emot

 • pdf
 • tif/tiff
 • png
 • jpeg

Vad ska mätas

Fasad

Vid färdigbyggd fasad ska fasadens yttersta punkt mätas, annars grund.

Grund

Yttersta kanten ska mätas. Höjd ska finnas på alla mätpunkter.

Carport/skärmtak

Den yttersta delen på den bärande konstruktionen ska mätas.

Höjd

Färdigt golv eller underkant knutbräda (sockelhöjd), vid nivåskillnad ska samtliga nivåer redovisas.

Skärmtak

Skärmtak sammanbyggt med byggnad ska redovisas som olika objekt.

Tillbyggnad

Vid tillbyggnad ska befintlig byggnad också mätas.

Mätning

 • All mätning ska utföras med totalstation.
 • Uppställningen kan ske mot markpunkter (bifogas i filen) eller GNSS-punkter (mätta minst under 30 sekunder per punkt, bifogas i filen)
 • Uppställningen ska ligga inom 10 mm i XYZ och utföras mot minst 3 punkter gärna fler. Vid avvikelse större en detta ska skälet redovisas, exempelvis vid uppställning mot gränspunkter.
 • Etableringslägen skall vara minst mätavståndet, gärna mer.

Rapportera resultaten

Resultaten från lägeskontrollen ska du rapportera som mätfil och ritningsfil, som du skickar med e-post till oss. Det är viktigt att resultatet skickas in så snabbt som möjligt max 30 dagar från mättillfället. Det är byggnadens status vid mättillfället som ska mätas. Är fasaden klar ska denna mätas annars grund.

Rapportera resultat till e-post: kartor@enkoping.se

Vad ska lägesrapporten innehålla?

 • Koordinatförteckning ska finnas för samtliga punkter, mätpunkter + etableringspunkter.
 • Slutna linjer eller polygoner som måttsatts till gränsen på samma sätt som i situationsplanen.
 • Samtliga byggnaders fasadmått ska redovisas.
 • Filnamn och lagernamn i klartext
 • Det ska framgå om måtten avser fasad eller grund
 • Vem som har utfört mätningen samt datum när mätningen utfördes
 • Fastighetsbeteckning och diarienummer på bygglovet
 • Vad mätningen avser (fasad, grund, FG, SH mm)
 • Mätnoggrannhet, etableringsmetod och instrument

Leveransadress

E-post: kartor@enkoping.se (mätningarna ska levereras skyndsamt till kommunen inom 30 dagar)

Exempel på ritningar

På vår samlingssida med exempelhandlingar kan du se exempel på hur en lägeskontroll ska se ut.

Läs mer om hur en lägeskontroll ska se ut

Beställ utstakning eller läges­kontroll samt behörighet