Se över din brunn

Kvaliteten och tillgången på vattnet i din brunn kan förändras med tid. Därför är det viktigt att du regelbundet ser över brunnen.

Kontrollera brunnen

Om vattenkvaliteten i brunnen försämras bör du alltid se över brunnens konstruktion och omgivning runt vattentäkten först. De vanligaste orsakerna till att kvaliteten påverkas är att det läcker in ytligt vatten eller grundvatten i brunnen som påverkats av aktiviteter i närheten.

Särskilt känsliga är grävda brunnar, men föroreningar kan även drabba bergborrade brunnar. Kontrollera noga att brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är täta. 

Brunnens placering är viktig

Det är bättre att motverka en förorening av vattnet i brunnen än att rena dricksvattnet. Därför är brunnens placering viktig. I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten eller ytligt grundvatten. Se därför över din brunns kritiska punkter och brunnens omgivning.

En brunn ska vara placerad uppströms eventuella föroreningskällor, till exempel eget avlopp eller gödselupplag. Skyddsavståndet mellan en föroreningskälla och vattentäkten avgörs från fall till fall beroende på på föroreningens art och marklagrets förmåga att släppa igenom vatten.

Filter kan avhjälpa försämring

Ett sätt att avhjälpa försämring av vattenkvaliteten är att installera ett vattenfilter. Ett vattenfilter påverkar ämnen som järn och mangan samt faktorer som hårdhet, pH-värde, radon och svaveltäthet. Om vattnets pH-värde behöver justeras kan du installera ett kalkfilter.