Reningskrav och skyddsnivåer för avlopp

Vilken typ av avloppsanläggning du kan välja beror på vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet. Anläggningen ska ha godkänd reningsgrad för näringsämnen och skydda mot spridning av smitta. Reningskraven gäller både miljöskydd och hälsoskydd. De delas in i normal skyddsnivå och hög skyddsnivå.

Kommunen bestämmer skyddsnivån

Det är förhållandena på fastigheten och i naturen runtomkring som bestämmer var normal respektive hög skyddsnivå gäller. Till områden med hög skyddsnivå räknas till exempel platser med närhet till vattentäkter, badplatser, sjöar, vattendrag och vattenskyddsområden.

Miljöinspektörerna som arbetar med avloppsfrågor hjälper dig att göra en första bedömning av vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet. Den slutliga bedömningen av skyddsnivån gör miljö- och byggnadsnämnden vid tillståndsprövningen.

Miljöskydd

Normal skyddsnivå

Anläggningen ska klara följande rening:

 • 90 procent reduktion av syreförbrukande organiska ämnen (mätt som BOD7)
 • 70 procent reduktion av fosfor (mätt som total–fosfor)

Hög skyddsnivå

Anläggningen ska klara följande rening:

 • 90 procent reduktion av syreförbrukande organiska ämnen (mätt som BOD7)
 • 90 procent reduktion av fosfor (mätt som total−fosfor)

Vilken typ av avloppsanläggning du kan välja beror på vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet. I tabellen nedan hittar du exempel på anläggningar.

Normal skyddsnivå

Hög skyddsnivå

Infiltration

Eventuellt infiltration i mäktiga jordlager

Markbädd med fosforavlastning

Markbädd med fosforavlastning

Minireningsverk

Minireningsverk med efterpolering

Filterreningsverk med fosforavlastning

Filterreningsverk med fosforavlastning

Sluten tank för WC och separat rening av övrigt vatten (i till exempel markbädd)

Sluten tank för WC och separat rening av övrigt vatten (i till exempel markbädd)

Förmultningstoalett eller förbränningstoalett, och separat rening för övrigt vatten (i till exempel markbädd)

Förmultningstoalett eller förbränningstoalett, och separat rening för övrigt vatten (i till exempel markbädd)

Hälsoskydd

Normal skyddsnivå

Utsläpp av renat avloppsvatten får inte öka risken för spridning av smitta eller att dricks- och badvatten förorenas av bakterier. Utsläppet får inte heller orsaka dålig lukt.

Hög skyddsnivå

 • Förutom krav på normal skyddsnivå kan kommunen ställa speciella krav, till exempel att:
 • Utsläppspunkten görs mer svårtillgänglig.
 • Anläggningen görs mer robust.
 • Det finns fler reningssteg.
 • Uppehållstiden för vattnet i anläggningen förlängs.
 • Varierande flöde utjämnas.
 • Orenat avloppsvatten inte kan läcka ut vid exempelvis strömavbrott.