Enskild dricksvattentäkt

Vatten är det viktigaste livsmedlet vi har. Därför måste dricksvattnet hålla en god kvalitet. Om du har egen brunn bör du kontrollera ditt dricksvatten med jämna mellanrum.

Brunnsägarens ansvar

Det är brunnsägaren som ansvarar för drift och skötsel av den egna brunnen samt vattenkvaliteten. Brunnsägaren ska planera och kontrollera brunnen för att undvika olägenhet för människors hälsa.

Som brunnsägare bör du ta prover på dricksvattnet regelbundet. Livsmedelsverket rekommenderar att du gör det minst vart tredje år.

Faktorer som påverkar vattenkvaliteten

Både vattenkvaliteten och vattentillgången kan förändras med tiden av olika orsaker. Det kan bland annat vara brunnens läge, djup, typ, ålder och berggrund. Problemen kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Speciellt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga halter av till exempel uran, arsenik, radon och fluorid. En grävd brunn anläggs i relativt ytliga grundvattenmagasin och utsätts därför för mer yttre påverkan än en bergborrad brunn. Yttre påverkan kan till exempel vara avlopp och jordbruk. Grävda brunnar har ofta sämre mikrobiologisk vattenkvalitet än bergborrade brunnar.

Dricksvatten till småbarn

Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, koppar och nitrit.

Provtagning och laboratorier

Du kan beställa ett analyspaket för vattenprovtagning från ett godkänt och kontrollerat laboratorium.

Så beställer du vattenprovtagning

Arsenik och uran i dricksvatten

Arsenik och uran förekommer i Sveriges berggrund och kan därför också finnas i grundvattnet. Om du har egen borrad brunn kan du undersöka om du har arsenik eller uran i ditt dricksvatten genom att ta ett prov på vattnet.

Så beställer du vattenprovtagning

Om du tar ditt dricksvatten från en borrad brunn rekommenderar vi att du regelbundet tar vattenprover som inkluderar arsenikhalten. Det är viktigt då berggrunden i hela kommunen kan innehålla arsenik, men halterna kan variera från plats till plats. Det går inte att säga att det generellt finns vissa områden som är mer utsatta än andra. Därför rekommenderar vi att du tar vattenprover i just din brunn.

Arsenik

Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i olika halter i berggrunden. I de flesta områden är halterna låga, men i områden med så kallade sulfidrika bergarter och andra äldre sedimentbergarter kan halterna vara höga. Arsenik är det tjugonde vanligaste grundämnet i jordskorpan, med en förekomst av nära 2 milligram per kilo.

Arsenik används främst som träskyddsmedel och för konservering av uppstoppade djur, men i vissa länder även i växtbekämpningsmedel. Tidigare utsläpp av arsenik till miljön från framför allt metallsmältverk och träimpregneringsanläggningar, har lett till att många markområden är förorenade med arsenik.

Gränsvärdet för arsenik i dricksvattnet sänktes från 50 µg/l till 10 µg/l år 2003. Gränsvärdet är baserat på livstidsrisken för cancer, det vill säga hur stor cancerrisken är om man exponeras för en viss halt av arsenik under hela sin livstid.

Rening av arsenik

Socialstyrelsen har testat olika reningstekniker för att få ner arsenikhalten i vatten från brunnar. Resultaten visar att det går att få en mycket god rening genom att använda olika filtertyper.

Uran

Uran förekommer naturligt i Sveriges berggrund och kan därför också finnas i dricksvattnet. Det är framför allt grundvatten från granit- och pegmatitberggrund som kan vara rikt på uran. I dricksvatten från sjöar och i de flesta grävda brunnar är uranhalten låg.

Höga uranhalter i dricksvatten är en hälsorisk då uran är en tungmetall kan skada njurarna.

Världshälsoorganisationen, WHO, har gjort en toxikologisk bedömning av uranets negativa påverkan på hälsan och satt ett riktvärde på 30 mikrogram per liter vatten. Riktvärdet ges även av Livsmedelsverket.

Om det visar sig att du har mer uran i dricksvattnet än riktvärdet bör du sätta in ett filter eller undersöka om det går att få dricksvatten från annan plats. När det gäller uran räcker det att åtgärda det vatten som används som dricksvatten och till matlagning. Rekommendationen är att ta minst fyra prover jämt fördelat över året för att få ett medelvärde att välja åtgärd efter.

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som tar upp uran i dricksvatten och vilka metoder som kan användas för att minska uranhalterna i dricksvatten.

Du kan även läsa mer om uran i dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets webbplats

Radon i dricksvattnet

Om radon 

Legionella och legionärssjuka

Legionella är en bakterie som orsakar legionärssjuka och pontiacfeber. Bakterierna trivs bäst i stillastående vatten vid temperaturer omkring 40 grader celsius. Undvik legionella genom att se till att ditt kallvatten är kallt och ditt varmvatten hett.

Om legionella och legionärssjuka på webbplatsen 1177

Förhindra att bakterierna förökar sig

Alla system som leder vatten kan innehålla legionellabakterier. Men de trivs bäst i stillastående vatten vid temperaturer mellan 20 och 45 grader celsius. Då kan de föröka sig till farliga halter.

Du kan mäta vilka temperaturer det är på olika ställen i dina vattenledningssystem. Det kan till exempel vara 65 grader celsius vid varmvattenberedaren och 55 grader celsius vid varje kran för varmvatten.