Cisterner

En cistern kan vara en tank eller en lös behållare. Har du en cistern eller tänker installera en måste du anmäla det till kommunen. Det måste du även göra om du ska ta en cistern ur bruk.

Har du en cistern som innehåller brandfarliga vätskor eller spilloljor samt är över 1 m3 alternativt över 250 liter inom vattenskyddsområde måste du anmäla det till kommunen.

Det måste du göra innan den installeras och när den tas ur bruk. När cisternen och rörledningarna tas ur bruk måste du tömma, rengöra och plombera cisternen. En plombering innebär att cisternen inte går att fylla på igen.

Om du har en cistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste den kontrolleras regelbundet.

Om cisternen finns i ett vattenskyddsområde ska cisternen ha ett så kallat sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd, en invallning, ska fånga upp västska som kan läcka från cisternen.

Vanliga frågor

​Kontroll av cisterner måste utföras av ett godkänt (ackrediterat) företag. På kontrollrapporten står det hur ofta din cistern ska kontrolleras.

Hitta godkända företag på Swedacs webbplats (Välj fliken "Kategorisök" och välj "Cisternkontroll" i rutan "Ackrediteringsområde")

​Vid kontrollen undersöks bland annat om cisternen är rostig på insidan, om det finns påkörningsskydd och överfyllnadsskydd. En rostig cistern kan börja läcka och sanering av mark och vatten kan bli mycket dyr.

Läs mer om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24 på deras webbplats

Om du inte har besiktat eller anmält att du har installerat en cistern får du betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är densamma i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts med avsikt eller av misstag.

Läs mer om förordningen om miljösanktionsavgifter på ­riksdagens webbplats

Cisternen ska stå på en hårdgjord yta för att minska risken för yttre skador. Det är viktigt att det finns ett påkörningsskydd där det finns risk att du kan köra på cisternen.

Du minskar risken genom att bland annat ha ett godkänt överfyllnadsskydd och att kontrollera att tankmunstycket inte läcker. Tänk också på att ha absorptionsmedel nära tillhands så att du kan suga upp eventuellt spill.

​Inom ett vattenskyddsområde gäller strängare regler för förvaring och påfyllning av cisterner. När cisternen står utomhus ska den ha ett sekundärt skydd som till exempel en miljöcontainer eller en invallning med tak som gör att regnvatten inte fyller upp invallningen. När cisternen står inomhus ska den stå i ett avloppslöst utrymme.

Läs mer om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24 på deras webbplats

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen