Vilka handlingar måste jag skicka med ansökan eller anmälan?

Det kan variera, bland annat beroende på projektets omfattning. Se vilka handlingar som behövs för din åtgärd med hjälp av våra checklistor.

Beskrivning av handlingar och exempel

Det kan vara svårt att förstå vilka handlingar vi efterfrågar. På vår samlingssida Exempelhandlingar beskriver vi handlingarna och visar exempel.

Exempelhandlingar

Attefallsåtgärd

 • Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktigt
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Eldstad, kassett eller rökkanal

Innan du kan börja använda eldstaden måste en sotare kontrollera den. Sotaren kollar att eldstad, rökkanal, takskydd och rätt brandskydd installerats på ett bra sätt och uppfyller alla krav.

Exempel på kontrollplan (pdf, 318.2 kB)

Fasadändring

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Ansökan om bygglov
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Situationsplan

Förhandsbesked

Du måste skicka in en situationsplan, som är en karta över tomten. Situationsplanen ska visa var du har tänk placera byggnaden och var infartsvägen ska placeras. Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

Marklov

Tänk på att det tydligt ska framgå på situationsplanen eller markplaneringsritningen vad du vill göra.

Om ärendet gäller trädfällning behöver du markera ut på situationsplanen vilka träd du ansöker om att fälla samt vilken art. Beskriv även varför dessa träd behöver fällas.

Mindre tillbyggnad eller liten komplement­byggnad

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Ansökan om bygglov
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus (pdf, 1.4 MB)

Exempelritningar för nybyggnad av garage (pdf, 1.3 MB)

Mur, plank eller liknande

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Ansökan om bygglov
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Exempelritningar för mur och markuppfyllnad (pdf, 13.1 MB)

Exempelritningar för nybyggnad av plank (pdf, 7.6 MB)

Nybyggnation av bostadshus

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Ansökan om bygglov
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område, situationsplan på nybyggnadskarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: markplaneringsritning

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus (pdf, 1.7 MB)

Ny verksamhet

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Ansökan om bygglov
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: vid nybyggnad situationsplan på nybyggnadskarta, vid tillbyggnad situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Eventuell markplaneringsritning i skala 1:500

Rivningslov

 • Ansökan om rivningslov
 • Situationsplan som markerar vilken byggnad eller del av byggnad som du vill riva
 • Plan- och fasadritning där du tydligt markerar vilken del av byggnaden som du vill riva. Detta behövs inte om det gäller en hel byggnad.
 • Miljöinventering där du visar vad och hur mycket rivningsmaterial som du får kvar. Du behöver också berätta hur det kommer att hanteras och tas omhand.

Skyltar

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Ansökan om bygglov
 • Kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Ritning på skylt i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Fasadritning om skylten ska sitta på fasaden
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta

Strandskyddsdispens

Tillbyggnad (ej lovpliktig)

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

Ändrad användning

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Ansökan om bygglov
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100
 • Eventuell fasadritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Beskrivning av projektet
 • Vid ärende gällande verksamhet även verksamhetsbeskrivning

Ändrad planlösning

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktigt
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100 – om fasaden ändras.
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Markera byggnad som anmälan gäller.

Ändring av bärande konstruktion

Andra handlingar kan komma att krävas in beroende på projektets innehåll.

 • Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktigt
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100 – om fasaden ändras.
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Situationsplan på karta. Markera byggnad som anmälan gäller.