Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett beslut som tagits av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegation av tjänstemän. Beslutet överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.

Så överklagar du

I korthet ska du överklaga skriftligt och inom en viss angiven tid. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. Beslutet överklagas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men du ska skicka din överklagan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen avgör om din överklagan har kommit in i rätt tid. Om den har kommit in i rätt tid skickar förvaltningen den vidare till Länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan också själva ändra beslutet, om den anser att det finns skäl för det. I sådana fall sänds överklagan inte vidare till Länsstyrelsen utan du får ett nytt beslut.

Skicka överklagan till:

Enköpings kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

Mejl: kommunen@enkoping.se

Överklagan ska innehålla

I överklagan ska det stå

  • Namn och personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Vilket beslut som överklagas. Ange miljö- och byggnadsnämndens beslutsnummer och aktuellt diarie- eller ärendenummer.
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Vilken ändring du önskar. Om det finns handlingar eller annat som stöder uppfattningen bör dessa skickas med.