Behöver du bygglov?

Du vet vad du ska bygga men kräver det bygglov? Räcker det med en anmälan eller behöver du inte göra något alls? Vi har listat de vanligaste byggprojekten och om du kan behöva söka bygglov eller inte.

Altan

En altan kan betyda många olika saker. En altan kan delas upp i flera olika delar.

 • Altangolv eller trädäck
 • Skärmtak
 • Staket, mur eller plank

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om altangolvet får en viss höjd över marken då den räknas som en ny- eller tillbyggnad. Det är vanligt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.
 • Om altanen byggs fristående från en byggnad.

Du måste ansöka om bygglov

 • Om altangolvet eller trädäcket är högre än 1,4 meter över underliggande mark är bygglovspliktigt. Det gäller även om det endast är någon del som har denna höjden eller är högre.
 • Om du ska glasa in en altan.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om altangolvet eller trädäcket är lägre än 1,4 meter över underliggande mark är inte bygglovspliktigt. Det kan byggas intill tomtgräns.
 • För att bygga ett skärmtak. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att anordna en skyddad uteplats med skärmtak. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten, inte vara större än 15 kvadratmeter. Om skärmtaket byggs närmare gränsen 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar.
 • För att bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank. Tänk på att muren eller planket inte får vara högre än 1,8 meter och inte sträcka sig längre ut från huset än 3,6 meter. Om planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar.
 • Om du bygger en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets högsta takhöjd (nock). Du behöver dock göra en anmälan om Attefallsåtgärd.

Du behöver oftast inte göra en anmälan eller ansöka om bygglov

 • Om du bor utanför detaljplanerat område.

Du kan behöva ansöka om marklov

 • Om du inom detaljplanerat område schaktar (gräver) eller fyller ut så att marknivån ändras.

Använda en byggnad för något annat

Du måste ansöka om bygglov

 • Om det blir ytterligare en bostad eller lokal handel, hantverk eller industri.
 • Om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast använts för. Det kan exempelvis vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Attefallsåtgärder

Du måste göra en anmälan

 • Om du vill bygga en komplementbyggnad (Attefallshus).
  Komplementbyggnaden får vara max 25 kvadratmeter. Det kan vara flera byggnader, men då får den sammanlagda byggnadsarean inte vara mer än 25 kvadratmeter. Tacknockshöjden får inte vara högre än 4 meter. Komplementbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. Om det är kommunen som äger den aktuella grannfastigheten inträder lovplikt. Då måste du ansöka om bygglov.
 • Om du vill bygga ett komplementbostadshus (Attefallshus).
  Ett komplementbostadshus är detsamma som en komplementbyggnad, men det har alla bostadsfunktioner. Byggnaden får vara max 25 kvadratmeter. Tacknockshöjden får inte vara högre än 4 meter. Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. Om det är kommunen som äger den aktuella grannfastigheten inträder lovplikt. Då måste du ansöka om bygglov.
 • Om du vill göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.
  Tillbyggnaden får vara max 15 kvadratmeter i bruttoarea. Den får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. Om det är kommunen som äger den aktuella grannfastigheten inträder lovplikt. Då måste du ansöka om bygglov. Endast en tillbyggnad får göras. Det gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 kvadratmeter. Höjden på tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd.
 • Om du vill inreda ytterligare en bostadslägenhet i enbostadshus, dock inte i ett komplementbostadshus
 • Om du vill bygga Attefalls-takkupor.
  På ett en- eller tvåbostadshus får du under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Undantag för Attefallsåtgärder:

 • Inom vissa områden får Attefallshus inte byggas. Det gäller i områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är flygplatser och övnings- eller skjutfält, i särskilt värdefulla områden och i områden med utökad lovplikt
 • Strandskydd. Om fastigheten omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att Attefallshus inte får byggas där. Inom sådana områden måste strandskyddsdispens sökas.
 • Bygglovsbefrielsen för tillbyggnad på max 15 kvadratmeter gäller inte för en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Bygglovsbefrielsen för takkupor gäller inte för en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Mer om Attefallshus på Boverkets webbplats

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga närmare tomgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej.
 • Om du ska bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och kommunen äger grannfastigheten.
 • Om du bygger i värdefull miljö.
 • Om du bygger på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Du måste ha tillstånd

 • Om du bygger 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.
 • Om du bygger nära järnvägsområde. 

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga en balkong.
 • Om du ska glasa in en balkong.

Vill du ansluta ditt Attefallshus till kommunalt vatten och avlopp?

Då behöver du anmäla det till kommunen.

Anmäl anslutning till vatten och avlopp för Attefallshus

Bostadshus

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga en ny bostad.

Du kan ansöka om förhandsbesked

 • Om du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.

Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov.

Bygga ut eller bygga till

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga ut nuvarande hus/fastighet.
 • Om du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel carportar eller större skärmtak.
 • Om du ska bygga ut husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats.

Du måste göra en anmälan

 • Om du bygger till enligt Attefallsreglerna.

Det kan krävas tillstånd

 • Om du bygger ut 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • För att göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel om du har ett en- eller tvåbostadshus, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det kan dock krävas en anmälan. Om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla krävs det bygglov.

Dränering

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du ska dränera.

Du behöver göra en anmälan

 • Om dräneringen avsevärt påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar.

Eldstad

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska installera en eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn och/eller skorsten/rökkanal). Det gäller för alla typer av byggnader.
 • Om du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal och den ska installeras på fasaden.

Flaggstång

Du behöver inte ansöka bygglov

 • Om du ska sätta upp en flaggstång.

Flytta en byggnad till en annan plats

Du måste ansöka om bygglov och rivningslov

 • Om du ska flytta en byggnad till en annan plats.

Friggebod

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du vill du placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och kommunen är ägare till grannfastigheten.
 • Om du vill du placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och inte får grannarnas tillstånd.
 • Om du bygger friggeboden i en värdefull miljö.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du ska sätta upp en friggebod. En friggebod kan bara uppföras på fastigheter med en- och tvåbostadshus.
 • Om taknockshöjden inte överstiger 3 meter
 • Om friggeboden inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om det är kommunen som äger den aktuella grannfastigheten inträder lovplikt.
 • Om du vill bygga flera friggebodar på fastigheten. Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 kvadratmeter.
 • Om du bygger i omedelbar närhet till huset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Det måste finnas ett bostadshus på tomten innan du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Du behöver normalt strandskyddsdispens

 • Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter (i vissa områden är det 300 meter).

Garage, carport och parkering

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga ett garage.
 • Om du ska byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller bygga en vägg på en carport.
 • Om du ska bygga en carport.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga en eller två parkeringsplatser vid en – och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov. I övrigt krävs bygglov.
 • Om du i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ska ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Enheterna får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter.

Inreda ytterligare en bostad

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus, i exempelvis källaren. Du får inte göra några yttre ändringar på byggnaden.
 • Om du ska göra om vinden till en bostad i ett enbostadshus.

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska inreda ytterligare en bostad i ett hus med två eller fler lägenheter.
 • Om du ska göra om vinden till en bostad i ett flerbostadshus.

Komplementbyggnad

Du måste ansöka bygglov

 • Om du ska sätta upp en komplementbyggnad.
 • Om komplementbyggnad är ett komplement till en- och tvåbostadshus och inte till någon annan form av byggnad. Flerbostadshus i form av t ex radhus är inte ett en- och tvåbostadshus om radhuset inte är fastighetsindelat per lägenhet.

Förutsättningar för att det får finnas komplementbyggnader är att det finns en huvudbyggnad.

Komplementbyggnader utanför detaljplan får under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov. Det är miljö- och byggnadsförvaltningen som avgör om bygglov behövs eller inte.

Lekstuga på tomten

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om den bedöms som en komplementbyggnad och den ska stå på samma plats under en längre tid.

Markarbeten

Du måste ansöka om marklov

 • Om du ska schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge inom detaljplanerat område. Oftast går gränsen vid en halv meter.
 • Om du ska anlägga en större parkering, bygga upp skyddsvallar eller anlägga en fotbollsplan.

Obs! Du behöver bara marklov om du ska schakta, fylla ut, fälla träd och plantera skog inom ett område som är avsett för bebyggelse, eller som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Du kan behöva ansöka om marklov

 • Om du ska fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.
 • Om du gör markförändringar inom områden med områdesbestämmelser.

Du behöver inte ansöka om marklov

 • Om du exempelvis ska plantera fruktträd på en villatomt.
 • Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge och du att höjer eller sänker markytan till den nivå som står i detaljplanen.
 • Om du schaktar och fyller ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov.

Du kan behöva ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen

 • Om du ska bygga, gräva eller påla inom vattenskyddsområde

Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter (pdf, 185.9 kB)

Pool

Du kanske måste ansöka om bygglov

 • Om du bygger till ett fast eller skjutbart pooltak.
 • Om du bygger en altan eller ett plank runt poolen.

Du behöver inte ansöka bygglov

 • Om du bygger en pool.

Du måste ansöka om marklov

 • Om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras rejält.

Ridhus eller stall

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga nytt eller ändra en byggnad till stall eller ridhus.

Riva en hel eller en del av en byggnad

Du måste ansöka om rivningslov

 • Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område.
 • Om allt utom grunden står kvar
 • Om du tar bort en del av en byggnad, till exempel en veranda.
 • Om du flyttar en byggnad från en plats till en annan.
 • Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader utanför detaljplanerat område, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Du behöver inte ansöka om rivningslov

 • Om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.
 • Om du ska riva utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar. Det gäller dock inte om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Du måste oftast göra en anmälan

 • Om det du ska riva inte kräver rivningslov.
  Observera! Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Skylt eller ljusanordning

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska installera eller uppföra en större ljusanordning eller skylt inom detaljplanerat område.
 • Om du ska ha en vepa liggandes mot fasade längre än en vecka.

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen

 • Om du ska installera eller uppföra en skylt utanför detaljplanerat område.

Du behöver tillstånd från Trafikverket

 • Om du ska installera eller uppföra en skylt inom ett vägområde.

Solfångare eller solcell

Du måste ansöka om bygglov

 • Om anläggningen som du ska installera inte följer bestämmelserna i detaljplanen för ditt område.
 • Om panelerna är uppresta i en annan vinkel än takvinkeln inom detaljplanerat område.
 • Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska installera en solfångare på taket eller väggen både inom och utom detaljplanerat område.

Staket, plank eller mur

Du måste ansöka bygglov

 • Om du bygger plank eller mur.

Du behöver inte ansöka bygglov

 • Om du bygger staket och grindar i normalt utförande. Staket har mer än 50 procent genomsiktlighet och en högsta höjd om 110 centimeter.
 • Om du bygger en skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett plank. Uteplatsen ska vara inom 3,6 meter från bostaden. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du har grannens medgivande. Du måste ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej
 • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse samt att du bygger i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Tak

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska höja eller sänka taket.
 • Om du ska byta takmaterial eller kulör inom detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du bygger skärmtak på en skyddad uteplats som tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande.

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska bygga en eller två takkupor inom detaljplanerat område. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.
 • Om du ska ändra på något som gör att takkonstruktionen berörs.

Uteplats eller uterum

Du behöver ansöka om bygglov

 • Om du glasar in en uteplats.
 • Om du ska bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga ett vanligt trädäck i marknivå eller motsvarande. Se även under rubriken Altan.

Värmepump

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om du ska installera en luftvärmepump på ett flerbostadshus.

Du måste ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen

 • Om du ska borra för att installera en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Du måste anmäla till miljöavdelningen

 • Om du ska borra flera borrhål eller installera en ny värmepump med annan kapacitet.

Du kan behöva skicka in en anmälan

 • Om du ska ändra uppvärmningssystem.

Ändra insidan

Du behöver inte söka bygglov

 • Om du ska ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak.

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska göra en ändring i bärande konstruktion/vägg.
 • Om du ska göra stora förändringar i byggnadens vatten- och avloppsinstallationer.
 • Om du ändrar i bjälklag genom håltagning.
 • Om du gör stora förändringar i planlösningen.
 • Om du ska ändra en fastighet med ett särskilt bevarande värde.
 • Om du ska sätta in en innerdörr i bärande eller brandklassad vägg.
 • Om du ska sätta in en ny trappa i din bostad.

Ändra utsidan

Du måste ansöka om bygglov

 • Om byggnaden ligger i detaljplanerat område och du ska:
  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg.
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä.
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.
 • Om du ska ta bort, ändra eller sätta in nya fönster eller dörrar.
 • Om du ska bygga ett burspråk.
 • Om du ska tilläggsisolera inom detaljplanerat område.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du ska sätta upp en markis.
 • Om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och du ska byta kulör eller fasadbeklädnad.