Attefalls­regler

I plan- och bygglagen finns regler som innebär att du får göra vissa åtgärder utan bygglov, men du behöver ett startbesked innan du får börja bygga. De kallas för attefallsåtgärder.

Allmänt om attefalls­åtgärder

Attefallsåtgärder kräver inte bygglov, men du måste göra en anmälan om byggprojekt och få ett starbesked innan du kan påbörja åtgärden. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Attefallsåtgärderna gäller bara för en- och tvåbostadshus.
 • Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du börjar bygga.
 • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda det du har byggt.
 • Attefallsbyggnaden får vara högst 30 kvadratmeter (byggnadsarea) till ytan och ha nockhöjden högst 4 meter.
 • Du får bygga till bostadshuset med högst 15 kvadratmeter (bruttoarea).
 • Du får bara göra en tillbyggnad vid ett tillfälle.
 • Du får bygga högst två takkupor.
 • Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen. Det står i detaljplanen för ditt område.
 • Det du bygger ska präglas av god form, färg- och materialval samt vara lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

Undantag

Du måste ansöka om bygglov om:

 • Din byggnad ligger i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om du är osäker om det gäller din byggnad kan du kontrollera med byggavdelningen och Upplandsmuseet.
 • Du ska placera byggnaden närmare gränsen än 4,5 meter mot en allmän plats som gata, park eller cykelväg. 

Boverkets webbplats

Du hittar mer information om vad som gäller för attefallshus på Boverkets webbplats.

Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats

Bild på hur du får placera attefallshus på tomten. Se beskrivning efter bilden.

Illustration: Boverket

Allmänt om attefallshus

Om du redan har ett bostadshus på din tomt ger attefallsreglerna dig i vissa fall rätt att göra en nybyggnad, en så kallad komplementbyggnad eller komplementbostadshus, utan att ansöka om bygglov. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader utan bygglov som har en sammanlagd byggnadsarea som inte är större än 30 kvadratmeter (byggnadsarea).
 • Byggnaden kan antingen vara en bostad (komplementbostadshus) eller ett förråd, garage eller motsvarande.
  Om du ska använda byggnaden som en permanent bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 4 meter.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats som till exempel gata, park eller cykelväg behöver du alltid bygglov.
 • Vid en järnväg får byggnaden inte placeras närmare spårets mitt än 30 meter om inte den som har hand om järnvägen tillåter det (till exempel Trafikverket).
 • Byggnaden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, inte till ett flerbostadshus.
 • Normalt krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken för byggnad inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Det kan finnas utökat strandskydd upp till 300 meter.

Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vilken åtgärd du ska göra. Läs mer om komplementbostadshus eller läs mer om komplementbyggnad.

Attefallshus (komplement­bostadshus)

Du behöver inte ansöka om bygglov för att uppföra en komplementbyggnad i form av ett komplementbostadshus till ditt en- eller tvåbostadshus om den uppfyller kraven för attefallsåtgärder. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Komplementbostadshuset får vara max 30 kvadratmeter.
 • Komplementbostadshuset ska ha alla bostadsfunktioner och vara tillgänglig.
 • Taknockshöjden får inte vara högre än 4 meter.
 • Komplementbostadshuset får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Behöver jag göra en anmälan eller ansöka om bygglov?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska bygga ett komplementbostadshus.

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej.
 • Du ska bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och kommunen äger grannfastigheten.
 • Du bygger i värdefull miljö.
 • Du bygger på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Läs mer under komplementbyggnad

Att tänka på

 • Inom vissa områden får attefallshus inte byggas. Det gäller i områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är flygplatser samt övnings- eller skjutfält, i särskilt värdefulla områden och i områden med utökad lovplikt.
 • Om fastigheten omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att attefallshus inte får byggas där. Inom sådana områden måste du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens gäller inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö eller vattendrag.
 • Du måste ha tillstånd om du ska bygga vid en järnväg och tillbyggnaden placeras närmare spårets mitt än 30 meter.

Vad kostar det?

 • Komplementbostadshus (attefallshus), 6 700 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för attefallshus(komplement­bostadshus) och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet. .

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vilken information du ska fylla i

Till din anmälan om komplementbostadshus - attefallsåtgärd ska du skicka med:

 • Utlåtande avseende markens beskaffenhet
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Konstruktionsdokumentation
 • Takstolsberäkning inkl. takstolsplan
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Ventilationsritning inkl. flöden
 • VS-ritningar
 • Utvändig VA-ritning
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Energibalansberäkning och Um-värdesberäkning
 • Färdigställandeskydd
 • Kan behövas: pålningsplan

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Attefallshus (komplement­byggnad)

Du behöver inte ansöka om bygglov för att göra en tillbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus om den uppfyller kraven för attefallsåtgärder. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Komplementbyggnaden får vara max 30 kvadratmeter. Det kan vara flera byggnader, men då får den sammanlagda byggnadsarean inte vara mer än 30 kvadratmeter.
 • Tacknockshöjden får inte vara högre än 4 meter.
 • Komplementbyggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Behöver jag göra en anmälan eller ansöka om bygglov?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska bygga en komplementbyggnad.

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej.
 • Du ska bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och kommunen äger grannfastigheten.
 • Du bygger i värdefull miljö.
 • Du bygger på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Läs mer under komplementbyggnad

Att tänka på

 • Inom vissa områden får attefallshus inte byggas. Det gäller i områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är flygplatser samt övnings- eller skjutfält, i särskilt värdefulla områden och i områden med utökad lovplikt.
 • Om fastigheten omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att attefallshus inte får byggas där. Inom sådana områden måste du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens gäller inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö eller vattendrag. 
 • Du måste ha tillstånd om du ska bygga vid en järnväg och tillbyggnaden placeras närmare spårets mitt än 30 meter.

Vad kostar det?

 • Komplementbyggnad (attefallshus), 4 300 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för attefallshus (komplement­byggnad) och vad du kanbehöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet. .

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vilken information du ska fylla i

Till din anmälan om komplementbyggnad – attefallsåtgärd ska du skicka med:

 • Utlåtande avseende markens beskaffenhet
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Kan behövas: konstruktionsdokumentation
 • Kan behövas: takstolsberäkning inkl. takstolsplan
 • Kan behövas: konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Kan behövas: ventilationsritning inklusive flöden
 • Kan behövas: VS-ritningar
 • Kan behövas: utvändig VA-ritning
 • Kan behövas: fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Kan behövas: pålningsplan

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Takkupa

Du behöver inte ansöka om bygglov för att bygga takkupor på ditt en-eller tvåbostadshus om de uppfyller reglerna för attefallsåtgärder. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Takkuporna får ta upp högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Om takkupan påverkar den bärande konstruktionen behöver du bygglov.

Behöver jag göra en anmälan eller ansöka om bygglov?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska uppföra högst två takkupor.

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

Att tänka på

Om fastigheten omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att du inte får uppföra takkupor. Inom sådana områden måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Vad kostar det?

 • Attefalls-takkupor, 2 000–8 500 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för takkupa och vad du kan jag behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vilken information du ska fylla i

Till din anmälan om takkupor – attefallståtgärd ska du skicka med:

 • Planritning skala 1:100.
 • Fasadritning skala 1:100. Samtliga fasader/sidor med befintlig byggnad ska redovisas.
 • Sektionsritning 1:100. På sektionsritningen ska du rita in väggtjocklek och placeringen av takkupan.
 • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Förslag till kontrollplan.

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Tillbyggnad

Du behöver inte ansöka om bygglov för att göra en tillbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus om den uppfyller kraven för attefallsåtgärder. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Om tillbyggnaden är i flera våningar är det våningarnas sammanlagda area som får vara högst 15 kvadratmeter (bruttoarea).
 • Du behöver bygglov om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Du får bara göra tillbyggnaden en gång.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga husets taknock.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte grannen tillåter det. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid bygglov.
 • Byggnaden är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Behöver jag göra en anmälan eller ansöka om bygglov?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter bruttoarea.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer om att bygga ut eller bygga till.
 • Tillbyggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter och grannen inte tillåter det.
 • Tillbyggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter och gränsen är mot allmän plats, till exempel gata, park eller cykelväg,

Att tänka på

 • Inom vissa områden får attefallshus inte byggas. Det gäller i områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är flygplatser samt övnings- eller skjutfält, i särskilt värdefulla områden och i områden med utökad lovplikt.
 • Om fastigheten omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att attefallshus inte får byggas där. Inom sådana områden måste du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens gäller inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö eller vattendrag.
 • Bygglovsbefrielsen för tillbyggnad på max 15 kvadratmeter inte gäller för en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Bygglovsbefrielsen för takkupor gäller inte för en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Du måste ha tillstånd om du ska bygga vid en järnväg och tillbyggnaden placeras närmare spårets mitt än 30 meter.

Vad kostar det?

 • Tillbyggnad (15 kvadratmeter), 3 600 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för tillbyggnad och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet. .

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vilken information du ska fylla i

Till din anmälan om tillbyggnad – attefallsåtgärd ska du skicka med:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Kan behövas: ventilationsritning skala 1:100
 • Kan behövas: energiberäkning, som är en redovisning av energianvändningen
 • Kan behövas: vatten- och avloppsritning skala 1:100. På ritningen ska du redovisa vatten- och avloppsledningarnas dragning (denna lämnas endast om vatten och avlopp installeras i tillbyggnaden).

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Ytterligare bostad

Du behöver inte ansöka om bygglov om du ska inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus om den uppfyller reglerna för attefallsåtgärder. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Det här gäller

 • Om det redan finns två bostäder i huset får du inte inreda ytterligare en lägenhet.
 • Att inreda ytterligare lägenhet gäller endast enbostadshus.

Behöver jag göra en anmälan eller ansöka om bygglov?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska inreda en ytterligare lägenhet i din bostad.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

Att tänka på

Om fastigheten omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att du inte får inreda ytterligare en lägenhet. Inom sådana områden måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Vad kostar det?

 • Inreda ytterligare en bostadslägenhet, 4 600–16 000 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för ytterligare bostad och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vilken information du ska fylla i

Till din anmälan om inredande av ytterligare bostad – attefallsåtgärd ska du skicka med:

 • Planritning skala 1:100. Ritningen ska via möbleringsförslag så att alla bostadsfunktioner redovisas, vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Ritningen ska visa att byggnaden är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga, till exempel med en vändcirkel.
 • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Ventilationsritning skala 1:100.
 • Energiberäkning, som är en redovisning av energianvändningen.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Situationsplan – ska visa vilken byggnad åtgärden avser.
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema.
 • VS-ritning med flödesschema.
 • Fuktsäkerhetsprojektering/fuktsäkerhetsbeskrivning.
 • Energibalansberäkning
 • Um-värdesberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande
 • Kan behövas: dagsljusutredning
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning
 • Kan behövas: anmälan kontrollansvarig

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden