Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen.

För vissa byggprojekt räcker det med en anmälan till kommunen. För mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Följ vår guide för att ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt.

Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken.

Tänk på att du behöver vänta in ett startbesked för att få börja bygga när du har fått bygglov och ett slutbesked innan du får börja använda det som du har byggt.

Vanliga frågor

På öppet hus svarar vi på frågor om bygglov och enskilt avlopp. Du får hjälp med ditt eget ärende och svar på allmänna frågor. Du behöver inte boka tid, det är bara att droppa in.

​Tider för öppet hus för bygglov och enskilt avlopp

När du ska bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan om byggprojekt. I våra processkartor förklarar vi steg för steg hur de olika ärendena går till och vad du behöver tänka på.

Så går processen till för att ansöka om bygglov

Så går processen till för att anmäla byggprojekt

​Då kan du få betala en sanktions–avgift utöver avgiften för bygglov eller bli tvungen att riva det du har byggt.

När du börjar planera ditt bygg–projekt är det viktigt att du tidigt tar reda på om det är tillåtet att bygga så som du tänkt. Du måste följa lagar och regler. Det kan också finnas en detaljplan eller områdes–bestämmelser som styr vad som får byggas i ditt område och hur det får utformas, färgsättas och placeras.

Läs mer om vad du behöver ta hänsyn till när du planerar ditt byggprojekt

Det är olika handlingar som ska bifogas ansökan eller anmälan beroende på vad du vill göra. Gölj vår guide för att se vilka handlingar som behövs till din åtgärd.

Följ guiden för att se vilka handlingar som behövs till din åtgärd

​Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor. Tiden räknas från det datum då alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in, det vill säga när din ansökan är komplett. 

För att få bygglov måste du ha möjlighet att ordna med vatten och avlopp. Om din fastighet ligger inom kommunalt verksamhets–område för vatten och avlopp kan du ansluta till det kommunala nätet. I kommunens karttjänst kan du se vilka områden som ingår i kommunalt verksamhetsområde. Om din fastighet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde behöver du ordna en egen brunn och enskilt avlopp.

Läs mer om vatten och avlopp vid bygglov

​Nej, ett bygglov betyder inte att du får börja bygga. Du måste vänta på ett startbesked. I samband med att du får ditt bygglov blir du inbjuden till ett tekniskt samråd. Efter det tekniska samrådet får du ditt startbesked. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

​Om du vill bygga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från hav, sjö och vattendrag, inom strandskyddsområde, behöver du ansöka om dispens från strandskydd. Det måste du göra trots att du fått bygglov.

Ansök om strandskyddsdispens

​Ett bygglov gäller i fem år från det datum som du fått bygglovs–beslutet. För att det ska vara giltigt i fem år måste du ha påbörjat arbetet inom två år från bygglovsbeslutet. Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga. Om du inte påbörjar arbetet inom två år från bygglovsbeslutet måste du ansöka om nytt bygglov. Då prövas ditt ärende igen. Har du fått bygglov och vill göra en ändring under byggets gång måste du ansöka om nytt bygglov för hela åtgärden.

​För ärenden där det finns en kontrollansvarig måste du ha ett slutbesked innan du börjar använda det du byggt. För ärenden som inte har kontrollansvarig ska du eller den som är byggherre signera alla punkter i kontrollplanen och skriva under den när arbetet är klart. När vi har fått den underskrivna kontrollplanen och de intyg som behövs skriver vi ut ett slutbesked. När du har fått slutbeskedet kan du börja använda det som du byggt.

​Om du har frågor eller behöver hjälp med ditt ärende kan du i första hand kontakta kommunens kontaktcenter. Du kan också droppa in när byggavdelningen har öppet hus för bygglov och avlopp. På öppet hus kan du träffa våra handläggare och inspektörer för att diskutera dina planer. Det kan du göra redan innan du lämnar in din ansökan/anmälan eller när ditt ärende är pågående. Du kan också boka en tid med en bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

Kontakta Enköpings kommun

Du kan överklaga ett beslut som tagits av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegation av tjänstemän. Beslutet överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.

​Så överklagar du ett beslut som tagits av miljö- och byggnadsnämnden

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?