Studio Fenix


Stöd för elever inom Autismspektrumtillstånd. Stödverksamheten är mycket flexibel och anpassas individuellt till den enskilda eleven.

 Vår strävan är att stödja elever i sin utveckling, öka sin medvetenhet om vilka strategier samt verktyg som passar bäst för sina studier. Målet är att alla elever lyckas med sina studier.

Arbetssätt

  • Elever som är antagna på ett program erbjuds efter behov och önskemål stöd av Studio Fenix. Detta sker
    i samarbete med biträd-ande rektor, mentor och lärarna på programmen.
  • Elever kan även ha Studio Fenix som ett stöd i bakgrunden, där Studio Fenix är coach och en plats att vara på under inplanerad studietid.
  • Elever som tillhör IM (introduktionsprogrammet) och har stöd av Studio Fenix för att komplettera grundskolebetyg, skaffa sig bra grund för programval och bli bekant med miljön på gymnasiet.

Lokaler

På Sandbrogatan 2 med klassrum i hus D (rum D204) samt ett tillhörande grupprum.

Läromedel

Läromedlen är de samma som används på respektive program. Utöver detta kan vi erbjuda individuella anpassningar och hjälpmedel.

Schema

Elever på program följer klassens schema. Det är dock vanligt att schemat individanpassas och positioner med studietid läggs in. Skoldagens längd och ramschema: 8.45–16.05.

Då särskilda behov föreligger, eller vid anpassad studiegång, kan dagarna förkortas eller varieras med praktik. Elever som avböjer att följa med på schemabrytande aktiviteter utanför skolan erbjuds studietid under den aktuella dagen. Eleven kan erbjudas personlig assistans om det möjliggör deltagande på den aktuella aktiviteten.

Föräldrakontakter

Studio Fenix samarbetar med vårdnadshavare. Vi håller kontakt via e-post, telefon, SMS och möten. För elever som går på program hålls utvecklingssamtal tillsammans med ansvarig mentor. Studio Fenix har tät kontakt med mentorerna på programmen och medverkar vid behov på dessa samtal. Vid behov hålls planerings- och utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare. Då eleven blir myndig är det upp till eleven själv att godkänna kontakt med vårdnadshavare.

Kontaktnät

Studio Fenix är en del av arbetslaget Pedagogiskt stöd på Westerlundska gymnasiet. Vi har en väletablerad och tät kontakt med elevhälsan på skolan samt med kommunens grundskolor, Barn- och ung-domspsykiatrin (BUP) och Habiliteringen.

Ansökan

Kontakt

Programrektor Daniel Hellström:
daniel.hellstrom@enkoping.se

Studio Fenix lokal:
0171-62 55 73
studio.fenix@enkoping.se
SMS:a på 0701-62 55 73