Skolan dementerar uppgifter om böneförbud


Uppgifter om böneförbud bottnar i missförstånd och begreppsförvirring.


Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreder Westerlundska gymnasiet efter Skolinspektionens uppgifter om böneförbud på skolan. Skolans rektor Kenny Andersson uppger dock att situationen bottnar i missförstånd och begreppsförvirring.

– Det finns inget böneförbud på Westerlundska gymnasiet, säger Kenny Andersson.

Uppgifterna ska ha framkommit vid Skolinspektionens granskning av Westerlundska gymnasiet i december 2015. Enligt dem ska de framkommit uppgifter om att skolans rektor vid möten med lärare förklarat att det råder nolltolerans mot religion på skolan. Det är detta som DO nu ska utreda.

– Min uppfattning är att det handlar om missuppfattningar. Det kom fram påståenden i samband med ett antal intervjuer med skolpersonal vid inspektionen. Utifrån dessa drar Skolinspektionen en slutsats som vi inte ges någon möjlighet att kommentera, säger Kenny Andersson.

Westerlundska gymnasiet uppger att eleverna har möjlighet att dra sig undan och be enskilt på raster och andra tillfällen under skoldagen.

Gymnasiechef Kenny Anderssons svar till Diskrimineringsombudsmannen


På Westerlundska Gymnasiet utgår vårt arbete från alla människors lika värde och stor hänsyn tas utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Det betyder att oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska elever och personal på Westerlundska Gymnasiet kunna verka utan att diskrimineras.

Beträffande elevers rätt och möjlighet utifrån religiös uppfattning nekas ingen att utöva sin religion på raster eller ledig tid. Vi talar ofta och genomgående om likabehandling samt demokatiska värden vilket i sin tur betyder att elever, oavsett tro, inte begränsas att utöva sin religion så länge den allmänna ordningen inte störs.

Det stämmer inte att det diskuterats ett förbud mot bön. Det som framkommit i tjänsteanteckningen från Skolinspektionen grundar sig på en begreppsförvirring där icke- konfessionell undervisning och bön på raster blandats ihop.

Vad som däremot diskuterats är att elever inte får ledigt från skotan på fredagar för att närvara vid fredagsbön vilket diskuterats med Skolverket innan beslutet fattades. Vidare har det diskuterats att bön får ske på lektionsfri tid vilket för oss är naturligt då elevernas raster, i tid, räcker till för att utöva sin religion. Vi har elever som ber bordsbön vid lunch vilket vi inte heller har förbjudit. Om elever ansöker om ledigt beviljas det for religiösa högtider.

Vi har även beslutat att bön, i samråd med personal, får ske i utrymmen som för stunden är lediga. Däremot har vi sagt att allmänna uppehållsrum inte lämpar sig för bön då de alltid är utrymmen för många elever samtidigt och elever som vill be önskar göra det i tysta utrymmen. Tilläggas bör att skolledning varje år för en dialog rned representanter från en av kommunens moskéer kring denna fråga i akt och mening att hitta lösningar som inte inkräktar på elevemas undervisning och inte går i strid med deras tro.​

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information