Översvämningsskada

För dig som är fastighetsägare och som råkat ut för översvämning, vattenläckor och avloppsstopp gäller detta när du anser att Enköpings kommun har ansvar för skadan och bör vara ersättningsskyldig.

Fastighetsägaren

Vidtar åtgärder för att minska direkta skador och följdskador

 • Gör en felanmälan till samhällsbyggnadsförvaltnings kundtjänst på telefonnummer 0171-62 50 00 under dagtid. Övrig tid kontakta kommunens jourtelefon 018- 10 60 10
 • Anmäler skadan till sitt försäkringsbolag
 • Dokumenterar skadorna med kamera eller på annat sätt
 • Lämnar eventuellt ersättningsanspråk skriftligen via skadeblankett till kommunen samt bifogar aktuella fakturaunderlag med kvitton

Fastighetsägarens försäkringsbolag

 • Utreder och bedömer skadeomfattningen
 • Betalar ersättning enligt gällande försäkring.

Kommunen

 • Vidtar akuta åtgärder för att minimera skadeomfattningen
 • Besiktar och dokumenterar skadan och övriga omständigheter
 • Bekräftar inkomna ersättningsanspråk till berörda fastighetsägare
 • Anmäler skadan (i förekommande fall) till sitt försäkringsbolag
 • Utreder (internt eller via sitt försäkringsbolag) eventuell
 • Betalar vid skadeståndsskyldighet ersättning till den drabbade

Skriftlig begäran för anspråk

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från Enköpings kommun för inträffade skador, lämnas en skriftlig begäran om detta till kommunen. När anmälan kommer in gör kommunen med hjälp av oberoende jurister, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning samt en bedömning av det inträffade. Avsikten med denna är att ta reda på orsakerna till skadan och att klara ut om fastighetsägaren och Enköpings kommun fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra skadan.

När utredningen är klar får du besked om Enköpings kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Anmäl en skada genom att fylla i blanketten för skadeanmälan. Du kan fylla i blanketten på skärmen, spara den på din dator, skriva ut och underteckna den samt skicka den med eventuella bilagor till:

Enköpings kommun
Kansliavdelningen
Kungsgatan 42
745 80 Enköping

Du kan också hämta, fylla i, underteckna och lämna in blanketten i receptionen i Kommunhuset.
Information om Personuppgiftslagen PUL

Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. De kan i vissa fall komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag.