Kemikalieolyckor

Vad ska du göra om det sker en kemikalieolycka i Enköpings kommun? Här kan du läsa om praktiska tips när det gäller kemikalieolyckor.

Bakgrund

AGA Gas AB är en Seveso-anläggning som drivs i Enköping för påfyllning av gasol och koldioxid och blandning av specialgaser. Anläggningen hanterar stora mängder giftiga kemikalier och omfattas därför av den högre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

MAXAM Sverige AB är en Seveso-anläggning som lagrar och distribuerar produkter för sprängning. MAXAM tillverkar sedan halvårsskiftet 2013 även ammoniumnitratemulsion, en mellanprodukt för tillverkning av sprängmedel. MAXAM hanterar en mindre mängd kemikalier och omfattas därför av den lägre kravnivån enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

För att minimera riskerna har MAXAM och AGA gjort en riskanalys. Med utgångspunkt från den gör de ett kontinuerligt förebyggande arbete. MAXAM och AGA Gas AB har lämnat in en säkerhetsrapport enligt paragraf 10 i lag (1999:381) till tillsynsmyndigheterna Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen i Uppsala län.

De största konsekvenserna för miljö och människor är om det skulle uppstå en större brand, explosion eller läckage av gas.

Hur märker du att en gasolycka har inträffat?

Vid ett kemikalieutsläpp uppträder oväntad rök- eller dimutveckling, i vissa fall i kombination med stickande och illaluktande doft. Dessa tecken tillsammans med en återkommande larmsignal varnar om att ett utsläpp har skett.

Så här blir du varnad och informerad

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka varnas allmänheten via varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och genom information från lokalradio och tv. Då sänds information om vad som har hänt och vad du ska göra.

Om det sker en större olycka eller någon annan ”extra ordinär händelse” i Enköpings kommun kommer information om det aktuella läget att läggas ut på www.enkoping.se.

Om du själv uppmärksammar en olycka ska du ringa SOS Alarm på 112. Du kan också ringa informationsnumret 113 13 för att få information om allvarliga olyckor.

Vad gör du om larmet går?

  • gå inomhus
  • stäng alla fönster och dörrar samt ventilation
  • lyssna på tv och radio för mer information och instruktioner.
    Följ instruktionerna på vår sida Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Det här gör kommunen

Kommunen har beredskap för att möta allvarliga samhällsstörningar. Det kan vara större störningar på el- och vattenförsörjning, översvämningar eller allvarliga kemikalieolyckor.

Kommunledningen har en krisledningsplan för hur kommunen ska agera och vilka åtgärder kommunen ska vidta i sådana situationer. Olika enheter får engagera sig beroende på vad som har hänt. Till exempel hjälper experter på miljökontoret och räddningstjänsten till om det har skett en olycka som kan skada människor, miljön eller förorena dricksvatten. För att planeringen ska bli enhetlig görs den i samråd med bland annat företag, länsstyrelsen, landstinget och andra myndigheter.

Inom räddningstjänsten finns en övergripande räddningstjänstplan för hela kommunen och planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap, resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa.

Kontakt

AGA Gas AB
Baltzar von Platens gata 4
749 47 Enköping
Platschef: Ylva Kallin
Telefon: 0171-15 03 12

MAXAM Sverige AB
Breds Skälby 2
745 95 Enköping
Platschef: Anders Lindberg
Telefon: 0171-44 31 80