Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddet rör kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

Säkerhetsskydd

Med begreppet säkerhetsskydd avses:

  • skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet
  • skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets säkerhet
  • skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om brotten inte hotar rikets säkerhet

Säkerhetsskyddsanalys

För att skapa ett väl anpassat säkerhetsskydd genomförs säkerhetsskyddsanalys för att peka ut de skyddsvärda områdena i verksamheten som särskilt riskerar att utsättas för obehörigt intrång, sabotage, spioneri eller terrorism inom ramen för säkerhetsskyddet. Arbetet samordnas av kommunens säkerhetsskyddschef. Utifrån gjord analys ska sedan nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att söka hindra att verksamheten drabbas.

Det traditionella säkerhetsskyddsarbetet innefattar:

  • Tillträdesbegränsning
  • Informationssäkerhet
  • Säkerhetsprövning
  • Utbildning och kontroll

Hot mot politiker och tjänstemän

När våra förtroendevalda hotas på grund av sina politiska ställningstaganden och beslut är det i sig ett hot mot hela det demokratiska samhället. Hot mot politiker har de senaste åren ökat och ska inte accepteras. Inte heller ska vi acceptera olika hot mot kommunala tjänstemän. De som utsatts ska alltid kontakta sin chef eller säkerhetsansvarig i partiet för att med denne diskutera den fortsatta handläggningen. Våld, hot och allvarliga trakasserier ska alltid polisanmälas.

Kommunfullmäktige antog den 10 juni 2014 en handlingsplan mot hot mot förtroendevalda för Enköpings kommun. Under 2014 beslutades även riktlinjer för skydd av medarbetare vid Enköpings kommun.

Även en checklista tagits fram i form av en folder innehållande konkreta tips och råd för de som lever med en hotbild. Checklistan syftar till att öka egenförmågan hos varje politiskt parti vad gäller hanteringen av hot och våld mot förtroendevalda. Dessa foldrar finns hos Säkerhetsenheten samt hos partierna och kommer av säkerhetsskäl inte att publiceras i digital form.

Handlingsplan mot våld, hot och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda (pdf, 166 kB)

Lag och förordningar som styr arbetet med säkerhetsskydd:

Säkerhetsskyddslag (1996:627)
Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)