Riskhantering och förebyggande arbete

Kommunen driver ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete på alla nivåer och inom alla verksamheter. Det finns olika fokusområden för säkerhetsfrågorna.

Enköpings kommun startade 1 januari 2015 utskottet trygghet och social hållbarhet.
 
Under utskottet som består av utvecklingschef, socialchef, säkerhetschef, enhetschef strateger/folkhälsostrateg samt brotts- och drogsamordnare finns tre fokusområden. Det är Tryggare Enköping, Social hållbarhet och Intern säkerhet.

Tryggare Enköping

Fokusområdet Tryggare Enköping samordna, utveckla och initiera lång- och kortsiktiga insatser i Enköpings kommun inom områden såsom trygghet, säkerhet, skydd mot olyckor, brottsförebyggande arbete och krisberedskap. Tryggare Enköping är en arena där olika aktörer kan mötas och utveckla former för samverkan kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Vårt mål är att alla invånare ska känna trygghet, säkerhet och tillhörighet till samhället. Arbetet bedrivs i enlighet med kommunens vision 2030 för tillväxt och en attraktiv kommun.

Tryggare Enköpings områden:

 • Brottsförebyggande frågor
 • Trygghetsfrågor
 • Säkerhetsfrågor

Social hållbarhet

Fokusområdet social hållbarhet samordnar och utvecklar lång- och kortsiktiga insatser inom områden såsom social hållbarhet, jämlik hälsa, utjämna skillnaderna i levnadsvillkor, välfärd för medborgarna och besökarna i vår kommun. Det ska möjliggöra en livsmiljö där man kan tillgodogöra sig kunskap, utveckling och ha god hälsa och utveckla sitt allra bästa jag.  Arbetet bedrivs i enlighet med kommunens vision 2030 för tillväxt och en attraktiv kommun.

Social hållbarhets områden:

 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Utbildning och arbete
 • Boende och stadsplanering
 • Hälso- och sjukvård

Intern säkerhet

Fokusområdet intern säkerhet ska samordna organisationens interna säkerhetsfrågor, bland annat utifrån förvaltningarnas egna riskanalyser och säkerhetsarbete.
Gruppen har en konsultativ roll gentemot verksamheterna i det skadeförebyggande arbetet och riskhanteringsarbetet och är en kommunikationskanal mellan säkerhetsenheten och verksamheterna.

Gruppen syftar även till att bidra till en bättre riskekonomi, öka säkerheten och motivera till skadeförebyggande åtgärder i kommunens verksamheter i enlighet med styrdokumenten för kommunens säkerhetsarbete.

Vårt mål är trygga kommunala verksamheter och en trygg arbetsplats. Arbetet bedrivs i enlighet med kommunens vision 2030 för tillväxt och en attraktiv kommun.

Intern säkerhets områden:

 • skydd av medarbetare
 • skydd av lokaler
 • skydd av utrustning
 • informationssäkerhet
 • systematiskt brandskyddsarbete
 • försäkringsfrågor
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • skadeförebyggande arbete
 • riskhantering

Brotts och drogförebyggare

Brotts- och drogförebyggare i Enköpings kommun arbetar övergripande för hela kommunen med alla förvaltningar. Tjänsten är placerad vid socialförvaltningen. Det är alltså ett uppdrag med gemensamt ansvar. Därför finns en strategisk samordnare som hjälper organisationen att se helheten och som stöder och driver på arbetet. I samordnarens tjänst ingår både samordning av kommunens brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbete (ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak). Även process- och utvecklingsarbeten inom metoder, utbildningar och projekt samt att skapa nätverk och samverkansformer ryms i funktionen. Det ingår även att följa upp och utvärdera arbetet.

Samordnaren arbetar med alla förvaltningar inom kommunens organisation och med kommunens bolag och andra samarbetspartner som polis, räddningstjänst, länsstyrelse, landsting, civilsamhälle och näringsliv.

Samverkansöverenskommelse kommun och polis

Enköpings kommun och Polismyndigheten i Uppsala län har undertecknat en samverkansöverenskommelse för åren 2014-2017. Där har vi med en gemensam problembild prioriterat:

 1. utsatta gruppers möjlighet till en trygg och säker vardag
 2. våld i nära relationer
 3. ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) förebyggande arbete
 4. långsiktigt arbete för ett bättre attitydklimat.

Tryggare Uppsala län

Tryggare Uppsala län är en länsövergripande verksamhet som ska skapa förutsättningar för att samordna det lokala trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete som utförs i länet och vid behov göra samverkan möjlig mellan olika aktörer. Myndigheter, kommuner, organisationer och företag har beslutat att tillsammans göra vad de kan för att människor ska känna sig trygga i sin närmiljö.

Ambitionen med Tryggare Uppsala län är att öka kunskapen om de faktorer som påverkar tryggheten och ge råd och stöd genom olika aktörer. Det ska ske genom konkreta åtgärder och kompetenshöjande insatser. Tryggare Uppsala län ska arbeta med verkningsfulla och tillgängliga metoder som syftar till att leda till en strukturerad samverkan som är länsövergripande. En annan viktig förutsättning för att det trygghetsskapande arbetet blir framgångsrikt är att det bygger på långsiktighet.

Visionen för Tryggare Uppsala län är att människor och företag ska vilja etablera sig, stanna, utvecklas och trivas i Uppsala län.