Mål, budget och uppföljning

Kommunens vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Kommunen har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2030. Dessutom finns strategiska mål för åren 2016–2019.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget. Budgeten ingår i ett dokument som kallas Samhällsbygget Enköping. Där finns även övergripande verksamhetsplan och strategiska mål, det vill säga långsiktiga mål.

Varje år gör kommunen en övergripande årsredovisning. Där hittar du förvaltningsberättelser, verksamhetsberättelser, investeringar och räkenskaper.

Vanliga frågor

Hur stor budget har nämnderna?

Fördelningen i 2016 års budget:

 • Skolnämnden har -749,1 miljoner kronor.
 • Vård- och omsorgsnämnden har -718,6 miljoner kronor.
 • Utbildningsnämnden har -197,4 miljoner kronor.
 • Socialnämnden har -152,5 miljoner kronor.
 • Upplevelsenämnden har -97,2 miljoner kronor.
 • Tekniska nämnden har -81,3 miljoner kronor.
 • Kommunstyrelsen har -70,8 miljoner kronor.
 • Miljö- och byggnadsnämnden har -17,9 miljoner kronor.
 • Överförmyndarnämnden har -3,2 miljoner kronor.
 • Valnämnden har -0,1 miljoner kronor.
 • Budgeten är en kostnad, därför använder vi ett minustecken före beloppet.

Fördjupning