Taxa för små avlopp

Det här är ett utdrag från 2017-års taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som visar olika avgifter för små avlopp. Här hittar du även taxan i sin helhet. Taxan kan indexuppdateras varje år.

Avgifter för prövning av ansökan om tillstånd


Åtgärd

Avgift

Ansluta vattentoalett till sluten tank

4 420 kronor

Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten med utsläpp till mark eller vatten

7 735 kronor

Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, som inte tidigare haft vattentoalett ansluten

7 735 kronor

Avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, där utsläpp ska ske till mark eller vatten

9 945 kronor

Bygga flera avloppsanläggningar på samma fastighet och vid samma tillfälle

9 945 kronor

Avloppsanläggning för 6–25 personer (2–5 hushåll)

9 945 kronor

Avloppsanläggning för 26–200 personer (6–40 hushåll)

1 105 kronor per timme

Avgifter för anmälan eller ansökan om dispens


Åtgärd

Avgift

Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten med utsläpp till mark eller

vatten på öar i Mälaren. Gäller inte för Bryggholmen, Arnö och Märsön där du måste

ansöka om tillstånd.

6 630 kronor

Ändring av avloppsanläggning (enligt paragraf 14 i förordningen om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd)

6 630 kronor

Installera en förmultningstoalett, förbränningstoalett eller annan toalett utan vattentoalett

och kompostera latrin

1 105 kronor

Ansökan om dispens för glesare slamtömningsintervall

1 105 kronor

Ansökan om dispens för uppehåll i slamtömning

1 105 kronor

Avgifter vid tillsyn  


Åtgärd

Avgift

Inspektion och handläggning vid tillsyn i samband med projektstart, så kallad

avloppsinventering.

2 210 kronor

Årlig avgift för tillsyn och granskning av egenkontroll för minireningsverk och
andra avloppsanläggningar med kemisk fällning, fosforfälla eller fosforfilter

552,50 kronor

Uppföljning av bristande egenkontroll för minireningsverk och andra

avloppsanläggningar med kemisk fällning, fosforfälla eller fosforfilter

1 105 kronor per timme

Tillsyn i övrigt, till exempel skrivning av beslut efter avloppsinventering, eller vid klagomål.

1 105 kronor per timme

Årlig avgift för tillsyn av avloppsanläggning för 26–200 personer (6–40 hushåll)

Beror på storlek och
riskklassning, se

 

Hela taxan

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (pdf, 139.5 kB)

Revidering av miljötaxan (pdf, 90.4 kB)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (pdf, 63.7 kB)