Handläggningstid och tillståndsprocess för eget avlopp

Den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär åtta veckor från att du skickat in din ansökan. Du måste vänta på ett skriftligt tillstånd innan du börjar anlägga avloppet. I tillståndsprocessen granskas din planerade avloppsanläggning för att den ska följa reglerna i miljöbalken.

Bedömning av risk, utformning och placering

Avloppsvattnet ska tas omhand så att det inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Vi bedömer om anläggningens utformning och placering är lämplig på den plats du föreslagit.

Så går tillståndsprocessen till

 • Du skickar in ansökan om avloppstillstånd till miljö- och byggnadsförvaltningen.
 • Vi gör en inspektion på platsen. Om provgropar ska inspekteras måste en stege finnas tillgänglig. Det är bra om du som sökande är med vid inspektionen.
 • Vi begär in eventuella kompletteringar från dig.
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen skickar ut granneyttrande med kopia på ansökan till dina grannar. De får två veckor på sig att lämna synpunkter på den planerade anläggningen. Om du vill kan du istället själv kontakta grannarna och be dem skriva på ett så kallat grannintyg. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för att få veta vilka grannar som ska skriva på grannintyget.

  Ladda ner grannintyget (pdf, 90.9 kB)
 • Vi gör en slutlig bedömning av ärendet och fattar beslut om tillstånd för enskilt avlopp.
 • När du fått tillståndet får du börja bygga avloppsanläggningen.
 • Arbetet med att anlägga avloppet ska dokumenteras med fotografier och en entreprenörsrapport. Dessa ska du skicka in till miljö- och byggnadsförvaltningen.

  Ladda ner entreprenörsrapporten (pdf, 323.7 kB)
 • När vi fått in entreprenörsrapporten skriver vi ett slutintyg som vi skickar till dig.
 • Efter att du fått ett tillstånd ska du ha påbörjat anläggningsarbetet inom två år och avslutat det inom fem år.