Så går ett bygglovsärende till

Du vet vad du ska bygga, men sen då? Här kan du läsa mer om vad hur ett bygglovsärende går till. Vad du måste göra och vad kommunen har för ansvar.

1. Du skickar in din bygglosvsansökan

Kräver ditt bygge bygglov skickar du in en ansökan om bygglov. Du måste också skicka in ritningar, kartor och andra dokument.

Tänk på att alla ritningar måste vara fackmannamässiga och skalenliga. Måtten måste finnas på ritningarna. Ritningarna måste vara tydliga. Om det är svårt att illustrera kan du förklara med text på ritningen. Rutat papper får inte användas.

2. Kommunen går igenom din ansökan

När du har skickat in alla handlingar kontrollerar kommunen att allt är komplett. Om dokument saknas, om ritningarna inte är tillräckligt tydliga eller om ansökan inte uppfyller alla krav enligt boverkets byggregler måste du skicka in nya handlingar. Då får du ett meddelande om komplettering.

När vi har fått in alla handlingar ska det ta max 10 veckor att få ett svar på din ansökan. Handläggningstiden kan, i speciella fall, utökas med ytterligare 10 veckor.

I vissa fall får grannar och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter. Yttranden som kommer in får du möjlighet att bemöta.

3. Du får ett svar

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om vi har begärt in kompletteringar och inte har fått dessa, tvingas vi avvisa ansökan.

Om alla förutsättningar finns för att bevilja ett bygglov får du bygglov. Men det betyder inte att du kan börja bygga. Du måste vänta på ett startbesked. I samband med att du får ditt bygglov blir du inbjuden till ett tekniskt samråd. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

Efter att du fått bygglov har grannar och andra personer möjlighet att överklaga. Om du inte beviljas ett bygglov, kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

4. Tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd är ett möte vi går igenom förutsättningarna för projektet. Vi diskuterar bland annat arbetets planering, byggherrens förslag till kontrollplan och om det behövs ett arbetsplatsbesök. Vi bestämmer också hur många besök som kommunen måste göra. De som är med på mötet är byggherren, en kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från kommunen.

Byggnadsinspektören granskar ärendet främst utifrån krav som ställs i plan – och bygglagen på de tekniska egenskaperna. Om tekniska handlingar inte finns som behövs för att fatta beslut om startbesked begär byggnadsinspektören in dessa.

5. Startbesked

Handläggaren kan utfärda ett skriftligt startbesked efter samrådet om alla krav på egenskaper kan förväntas uppfyllas och alla handlingar som behövs är inlämnade.

När du får ett startbesked kan du börja bygga. Här får du också veta om du behöver ha ett slutsamråd, se punkt 7.

6. Kommunen besöker din byggarbetsplats

Under byggarbetets gång kan det vara aktuellt med ett arbetsplatsbesök. På ett arbetsplatsbesök kommer byggnadsinspektören tillsammans med byggherren för att kontrollera om bygget eller projektet följer kontrollplanen och bygglovet. Vi måste göra minst ett sådant besök om bygget krävde ett tekniskt samråd. Vid besöket räcker det att den som är byggherre och kontrollansvarig är med.

7. Slutsamråd

När allt nästan är klart ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. På ett sådant möte tittar vi bland annat på om du har följt kontrollplanen. Byggherren har ansvar för att gällande byggregler följs. I samband med slutsamrådet lämnar byggherren eller kontrollansvarig in de handlingar som behövs för att kunna fatta ett slutbesked. Det står i startbeskedet vilka handlingar som ska lämnas.

8. Slutbesked

Om allt är byggt enligt gällande regler och kontrollplanen har följts, får du ett slutbesked av kommunen. När du har fått slutbeskedet får du börja använda det du har byggt.