Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett beslut som tagits av miljö- och byggnadsnämnden eller på delegation av tjänstemän. Beslutet överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.

Så överklagar du

Överklagan ska vara skriftligt. Den ska skickas till byggavdelningen på miljö- och byggnadsförvaltningen. Överklagan måste skickas till byggavdelningen för att kunna avgöra om överklagan har kommit in i rätt tid. Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar byggavdelningen den vidare till länsstyrelsen.

Du kan skicka överklagan antingen via post eller mejl.

Postadress:
Enköpings kommun
Byggavdelningen
745 80 Enköping

Mejl: bygglov@enkoping.se

Överklagan ska innehålla

I överklagan ska det stå

  • vilket beslut som överklagas. Ange miljö- och byggnadsnämndens beslutsnummer och aktuellt diarienummer.
  • varför beslutet anses felaktigt
  • vilken ändring som önskas. Om det finns handlingar eller något annat som stöder uppfattningen, bör dessa skickas med.
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Underteckna alltid överklagaget.

Skicka in i rätt tid 

Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. Det står i beslutet hur lång överklagningstid du har.