Behöver du bygglov?

Du vet vad du ska bygga men kräver det bygglov? Räcker det med en anmälan eller behöver du inte göra något alls? Vi har listat de vanligaste byggprojekten och om du kan behöva söka bygglov eller inte.

Altan

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om altangolvet får en viss höjd över marken då den räknas som en ny- eller tillbyggnad. Det är vanligt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.
 • Om altanen byggs fristående från en byggnad.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du bygger en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets högsta takhöjd (nock).

Du måste göra en anmälan

 • Om du bygger en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets högsta takhöjd (nock).

Du behöver oftast inte göra en anmälan eller ansöka om bygglov

 • Om du bor utanför detaljplanerat område.
 • Om uterummet är en fristående byggnad och vissa krav är uppfyllda.

Du kan behöva ansöka om marklov

 • Om du inom detaljplanerat område schaktar (gräver) eller fyller ut så att marknivån ändras.

Använda en byggnad för något annat

Du måste ansöka om bygglov

 • Om det blir ytterligare en bostad eller lokal handel, hantverk eller industri.
 • Om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast använts för. Det kan exempelvis vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Attefallshus

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska bygga en extra byggnad (Attefallshus) på tomten som är max 25 kvm.

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga närmare tomgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej.
 • Om du bygger i värdefull miljö.
 • Om du bygger på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Du måste ha tillstånd

 • Om du bygger 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.
 • Om du bygger nära järnvägsområde.

Obs! Vill du bygga Attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler.

Balkong

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga en balkong
 • Om du ska glasa in en balkong

Bostadshus/fastighet

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga en ny bostad/fastighet

Du kan ansöka om förhandsbesked

 • Om du ska bygga en ny bostad/fastighet

Bygga ut

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga ut nuvarande hus/fastighet.
 • Om du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel carportar eller större skärmtak.
 • Om du ska bygga ut husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats.

Du måste göra en anmälan

 • Om du som har ett en- och tvåbostadhus och bygger ut med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter.
 • Om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej måste du ansöka om bygglov.

Det kan krävas tillstånd

 • Om du bygger ut 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Dränering

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du ska dränera.

Du behöver göra en anmälan

 • Om dräneringen avsevärt påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar.

Eldstad

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska installera en eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn och/eller skorsten/rökkanal). Det gäller för alla typer av byggnader.
 • Om du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal.

Flytta en byggnad till en annan plats

Du måste ansöka om bygglov och rivningslov

 • Om du ska flytta en byggnad till en annan plats.

Friggebod

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du vill du placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och inte får grannarnas tillstånd.
 • Om du bygger friggeboden i en värdefull miljö.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du bygger i omedelbar närhet till huset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Det måste finnas att bostadshus på tomten innan du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Du behöver normalt strandskyddsdispens

 • Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter (i vissa områden är det 300 meter).

Garage, carport och parkering

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga ett garage.
 • Om du ska byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller bygga en vägg på en carport.
 • Om du ska bygga en carport.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga 1-2 parkeringsplatser vid en – och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov. I övrigt krävs bygglov.
 • Om du ska bygga en parkeringsplats med stöd av väglagen (SFS 1971:948).
 • Om marken i detaljplan är avsatt till gata eller väg.

Inreda ytterligare en bostad

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus, i exempelvis källaren. Du får inte göra några yttre ändringar på byggnaden.
 • Om du ska göra om vinden till en bostad i ett enbostadshus.

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska inreda ytterligare en bostad i ett hus med två eller fler lägenheter.
 • Om du ska göra om vinden till en bostad i ett flerbostadshus.

Lekstuga på tomten

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om den bedöms som en komplementbyggnad och den ska stå på samma plats under en längre tid.

Markarbeten

Du måste ansöka om marklov

 • Om du ska schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge inom detaljplanerat område. Oftast går gränsen vid en halv meter.
 • Om du ska anlägga en park, bygga upp skyddsvallar eller plana ut mark för bollplan.

Obs! Du behöver bara marklov om du ska schakta, fylla ut, fälla träd och plantera skog inom ett område som är avsett för bebyggelse, eller som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Du kan behöva ansöka om marklov

 • Om du ska fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.
 • Om du gör markförändringar inom områden med områdesbestämmelser.

Du behöver inte ansöka om marklov

 • Om du exempelvis ska plantera fruktträd på en villatomt.
 • Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge och du att höjer eller sänker markytan till den nivå som står i detaljplanen.
 • Om du schaktar och fyller ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov.

Du kan behöva ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen

 • Om du ska bygga, gräva eller påla inom vattenskyddsområde

Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter (pdf, 185.9 kB)

Pool eller flaggstång

Du kanske måste ansöka om bygglov

 • Om du bygger till ett fast eller skjutbart pooltak.
 • Om du bygger en altan eller ett plank runt poolen.

Du behöver inte ansöka bygglov

 • Om du bygger en pool.
 • Om du ska sätta upp en flaggstång.

Du måste ansöka om marklov

 • Om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras rejält.

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska koppla poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Riva en hel eller en del av en byggnad

Du måste ansöka om rivningslov

 • Du måste ansöka om rivningslov
 • Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område.
 • Om allt utom grunden står kvar
 • Om du tar bort en del av en byggnad, till exempel en veranda.
 • Om du flyttar en byggnad från en plats till en annan.
 • Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader utanför detaljplanerat område, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Du behöver inte ansöka om rivningslov

 • Om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.
 • Om du ska riva utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Om du ska riva utanför detaljplanerat område, om kommunen har beslutat att minska lovplikten genom en planbestämmelse.
 • Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar. Det gäller dock inte om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Du måste oftast göra en anmälan

 • Om det du ska riva inte kräver rivningslov.
  Obs! Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Skylt eller ljusanordning

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska installera en större ljusanordning eller skylt inom detaljplanerat område.
 • Om du ska ha en vepa liggandes mot fasade längre än en vecka.

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om du ska installera en större ljusanordning eller skylt utanför detaljplanerat område.

Staket, plank eller mur

Du måste ansöka bygglov

 • Om du bygger plank eller mur.
 • Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej.

Du behöver inte ansöka bygglov

 • Om du bygger staket och grindar i normalt utförande.
 • Om du bygger en skyddad uteplats i form av en mur eller plank. Uteplatsen ska vara inom 3,6 meter från bostaden. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse och i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Tak

Du måste ansöka om bygglov

 • Om du ska höja eller sänka taket mer än 10 centimeter

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du bygger skärmtak på en skyddad uteplats som tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak inte är större än 15 kvadratmeter.

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du ska bygga en eller två takkupor inom detaljplanerat område. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion. Krav på anmälan gäller också i vissa fall inom sammanhållen bebyggelse.

Uteplats/uterum

Du behöver ansöka om bygglov

 • Om du glasar in en uteplats då det räknas som en fasadändring. Det spelar ingen roll om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om det är fristående, till exempel ett lusthus.
 • Om du ska bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak.

Du behöver inte ansöka om bygglov

 • Om du ska bygga en uteplats.
 • Om inglasningen inte väsentligt ändrar byggnadens karaktär.
 • Om du glasar in utanför detaljplan.
 • Om du ska bygga ett vanligt trädäck i marknivå.
 • Om du bygger till en mindre altan utanför detaljplan.

Värmepump

Du kan behöva ansöka om bygglov

 • Om du ska installera en luftvärmepump

Du måste ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen

 • Om du ska borra för att installera en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Du måste anmäla till miljöavdelningen

 • Om du ska borra flera borrhål eller installera en ny värmepump med annan kapacitet.

Ändra insidan

Du behöver inte söka bygglov

 • Om du ska ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak.

Du måste skicka in en anmälan

 • Om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning.
 • Om du ska göra en ändring i ärande konstruktion/vägg
 • Om du ska göra stora förändringar av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer.
 • Om du ändrar i bjälklag genom håltagning.
 • Om du gör stora förändringar i planlösningen
 • Om du ska ändra en fastighet med ett särskilt bevarande värde.
 • Om du ska sätta in en innerdörr i bärande eller brandklassad vägg
 • Om du ska sätta in en ny trappa i din bostad.

Ändra utsidan

Du måste ansöka om bygglov

 • Om byggnaden ligger i detaljplanerat område och du ska:
  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.
 • Om du ska byta ytterdörr i detaljplanerat område.
 • Om du ska sätta upp en markis och det blir en betydande fasadändring. Annars krävs det sällan bygglov för markis. (Den får inte vara permanent utfälld).
 • Om du ska tilläggsisolera inom detaljplanerat område.