Avgifter

Kommunen tar ut en avgift när du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan. Hur stor avgiften blir beror på hur stort och avancerat projektet är.

Plan- och bygglovstaxan

Ladda ner Plan- och bygglovstaxan (pdf, 1.1 MB)

Det här ingår i avgiften för bygglov

 • handläggning
 • granskning
 • tekniskt samråd
 • startbesked
 • arbetsplatsbesök
 • slutsamråd
 • slutbesked
 • underrättelse till grannar
 • kungörelse

Du kan behöva betala en planavgift för nybyggnad, tillbyggnad samt komplementbyggnad. Planavgift tas ut i de fall då kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med den tidigare planläggningen. Kommunen har då, inledningsvis, stått för kostnaderna i samband med planläggningen. Om du ska betala planavgift så debiteras den samtidigt som bygglovet.

Sanktionsavgifter vid olovligt byggande

Byggsanktionsavgifter tas ut om du:

 • Bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan bygglov och startbesked.
 • Färgar om fasaden eller byter tak- eller fasadmaterial utan bygglov och startbesked, om det krävs.
 • Tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked.
 • Vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om en sådan krävs.
 • River en byggnad utan rivningslov.
 • Installerar eller väsentligt ändrar en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för vatten eller ventilation utan att göra en anmälan.

Exempel på vad det kan kosta

Ett bygglov eller en anmälan kostar olika mycket. Det beror på vad bygglovet eller anmälan gäller.

Avgiften för bygglovet beror oftast på hur stor åtgärden är. Avgifter för underrättelser till grannar, så kallad grannhöran, samt planavgift och kungörelse kan tillkomma. Avgiften höjs också om åtgärden avser en avvikelse eller om en lokaliseringsprövning behöver göras.

Avgifterna ändras varje år eftersom de grundar sig på gällande prisbasbelopp.

Avgiften för den beställda kartan faktureras av kommunens kart- och GIS-avdelning. Detsamma gäller avgifter för utsättning och lägeskontroll.

Avgift för bygglov och anmälan är inte momspliktigt.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Exempelavgifter ansökan om bygglov:

Nybyggnad enbostadshus 150 kvadratmeter bruttoarea. Inom detaljplan. Ingen avvikelse. Fastighetsägarna söker bygglovet.
För 2017: cirka 20 800 kronor

Nybyggnad enbostadshus 150 kvadratmeter bruttoarea. Inom detaljplan. Liten avvikelse. Planavgift. Byggaren (ej fastighetsägaren) söker bygglovet.
För 2017: cirka 62 500 kronor, varav planavgiften är 31 600 kronor

Nybyggnad enbostadshus 150 kvadratmeter bruttoarea. Utanför detaljplan. Inget förhandsbesked sökt.
För 2017: cirka 32 000 kronor

Inglasning av uteplats eller oisolerat uterum. Inom detaljplan. Ingen avvikelse. Fastighetsägarna söker bygglovet.
För 2017: cirka 3 500 kronor

Inglasning av en balkong på ett flerbostadshus. Inom detaljplan. Ingen avvikelse. Den boende söker bygglovet.
För 2017: cirka 5 800 kronor

Exempelavgifter anmälan byggprojekt:

Installation av eldstad.
För 2017: cirka 1 300 kronor

Attefallstillbyggnad.
För 2017: cirka 3 000 kronor

Attefallsbyggnad (ej komplementbostadshus).
För 2017: cirka 3 000 kronor

Kan jag bestrida en avgift?

Om du vill bestrida en avgift eller faktura måste du skicka in en överklagan av avgift.

Du kan överklaga ett beslut om avgift som miljö- och byggnadsnämnden har fattat eller en tjänsteman på delegation av nämnden. Beslutet överklagas till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Så överklagar du

Överklagan ska vara skriftlig. Du ska skicka den till byggavdelningen antingen via post eller mejl. Överklagan måste skickas till byggavdelningen för att kunna avgöra om överklagan har kommit in i rätt tid. Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar byggavdelningen den vidare till länsstyrelsen.

Postadress:
Enköpings kommun
Byggavdelningen
745 80 Enköping

Mejl: bygglov@enkoping.se

I överklagan ska stå

 • namn och personnummer, postadress och telefonnummer
 • vilket beslut och vilken avgift som överklagas. Ange miljö- och byggnadsnämndens beslutsnummer och aktuellt diarienummer
 • varför beslutet anses felaktigt
 • vilken ändring som önskas. Om det finns handlingar eller annat som stöder uppfattningen bör dessa skickas med.

Underteckna överklagandet. Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. I beslutet står det hur lång tid du har på dig att överklaga.

Du måste betala fakturan innan den förfaller även om du överklagar avgiften. Om avgiften upphävs eller ändras kommer kommunen att reglera det.