Avgifter

Kommunen tar ut en avgift när du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan. Hur stor avgiften blir beror på hur stort och avancerat projektet är.

Här kan du ladda ner Plan- och bygglovstaxan (pdf, 1.1 MB)

Det här betalar du för

 • handläggning
 • granskning
 • tekniskt samråd
 • startbesked
 • arbetsplatsbesök
 • slutsamråd
 • slutbesked

Du kan behöva betala en planavgift för nybyggnad, tillbyggnad samt komplementbyggnad. Planavgift tas ut i de fall då kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med den tidigare planläggningen. Kommunen har då, inledningsvis, stått för kostnaderna i samband med planläggningen. Om du ska betala planavgift så debiteras den samtidigt som bygglovet.

Olovligt byggande

Byggsanktionsavgifter tas ut om du:

 • Bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan bygglov och startbesked.
 • Färgar om fasaden eller byter tak- eller fasadmaterial utan bygglov och startbesked, om det krävs.
 • Tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked.
 • Vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om en sådan krävs.
 • River en byggnad utan rivningslov.
 • Installerar eller väsentligt ändrar en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för vatten eller ventilation utan att göra en anmälan.